Vzdelanie

Vzdelávanie má byť podľa nás zamerané na čo najširší rozvoj osobnosti, nadania a duševných aj telesných schopností všetkých študujúcich a reagovať na potreby študujúcich všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít. Vzdelávanie by malo byť zamerané na prehlbovanie úcty k ľudským právam, k rodičom a rodinným príslušníkom každého dieťaťa, jeho kultúrnej identite, jazyku a hodnotám v duchu porozumenia, mieru, tolerancie a rovnosti, a aby sa prihliadalo na rešpektovanie rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít. Preto je naším cieľom, aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI ľuďoch a o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a aby sa školy a vzdelávacie inštitúcie stali bezpečnými miestami, kde všetci vrátane LGBTI ľudí nájdu ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia vrátane šikanovania a obťažovania. Preto už viac ako desaťročie organizujeme školenia, odborné semináre, diskusie, vydávame publikácie a články.

Online workshopy o témach súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi

Radi by ste sa dozvedeli viac o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku, coming oute dieťaťa, transrodových ľuďoch,  o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a ďalších témach…


Aj ty sa môžeš vzdelávať na tému práv LGBTI ľudí!

Dôležitým nástrojom zvyšovania povedomia mladých ľudí o ľudských právach vo všeobecnosti sú scitlivovacie tréningy, ktoré robí množstvo mimovládnych organizácií. V oblasti ľudských práv LGBT ľudí sa…