O nás

Slovensko ako krajina, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne bez ohľadu na to kým sú alebo koho milujú.

Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života LGBTI ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.

Pri svojej činnosti vychádzame z hodnôt: rovnosť a nediskriminácia, sloboda, spolupatričnosť, nestraníckosť, nezávislosť, transparentnosť, odbornosť a dôveryhodnosť.


História


Názov Iniciatíva Inakosť inšpirovaný slovenskou vizuálnou umelkyňou Annou Daučíkovovou sa po prvýkrát objavil ešte v roku 2000. Vtedy sa občianske združenia Ganymedes (pôsobiaci v SR od roku 1990), HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, dohodli na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho komunitu gejov, lesieb a bisexuálnych ľudí v Slovenskej republike. Pod touto značkou potom Ganymedes realizoval v rokoch 2000 až 2004 viaceré projekty, vrátane prvého návrhu zákona o životných partnerstvách.

V roku 2006 naštartovala opäť aktivity Iniciatívy Inakosť Hana Fábry z Prvého lesbického združenia Museion a spolu s ďalšími aktivistami rozbehla kampaň Kto je kto, ktorej súčasťou bola petícia za prijatie Zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia na Slovensku. V septembri 2006 sa Iniciatíva Inakosť pretransformovala z podoby neformálnej platformy do oficiálneho občianskeho združenia s právnou subjektivitou. Prvým predsedom združenia sa stal Július Kolenič. Jej hlavným poslaním od začiatku bola ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien v Slovenskej republike. Združenie začalo v roku 2007 organizovať Filmový festival inakosti a od roku 2013 je spoluorganizátorom Dúhového PRIDE Bratislava.  

Od roku 2012 je Iniciatíva Inakosť platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. Spoločne sa snažia o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich rodín, právne uznanie rodovej identity transrodových ľudí bez nutnosti sterilizácie a iných nie nevyhnutných lekárskych procedúr, inkluzívny a bezpečný vzdelávací systém, v ktorom nebude hroziť mladým LGBTI ľuďom šikanovanie, budú mať prístup k objektívnym informáciám o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a budú v ňom môcť plne uplatniť svoj potenciál a pod. Experti a expertky z Iniciatívy Inakosť sú členmi vládnych poradných orgánov ako napr. Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý bol zriadený v roku 2013 na náš podnet. S cieľom presadiť právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín sme v roku 2015 založili platformu Životné partnerstvo.


Správna rada


Martin Macko

výkonný riaditeľ


Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Od vzniku Výboru pre práva LGBTI ľudí v roku 2013, poradného orgánu vlády, je jeho podpredsedom.

Michalea Dénešová

zástupkyňa výkonného riaditeľa


Vyštudovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, program Európske štúdiá. Práci v občianskom sektore a témam ľudských práv sa začala venovať už počas svojho bakalárskeho štúdia, spočiatku v oblasti práv žien a od roku 2019 pôsobí v Iniciatíve Inakosť. V rámci svojich činnosti sa venuje vzdelávaniu, tvorbe metodických postupov a priamo v organizácii spolupracuje na koordinácii rôznorodých projektov, organizácií podujatí, výskume a ďalších aktivitách.

Jana Jablonická - Zezulová

členka správnej rady


Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Iniciatíve Inakosť, kde sa venuje expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu, pôsobí od roku 2013. Za viac ako 10 rokov svojej práce v mimovládnom a akademickom sektore zrealizovala množstvo školení, workshopov a konferencií, participovala na výskumných úlohách a projektoch v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a LGBTI ľudí. Je členkou niekoľkých poradných orgánov vlády a iniciátorkou výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Zita Hosszúová

riaditeľka Filmového festivalu inakosti


Vyštudovala prvý stupeň Filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2007 zostavovala pre MFF Bratislava programovú sekciu British Queer Cinema. Súčasťou realizačného tímu Filmového festivalu inakosti je od roku 2009. V súčasnosti pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako vedúca Kina Lumière a okrem Filmového festivalu inakosti sa podieľa aj na realizácii Art Film Festu Košice.

Andrej Kuruc

riaditeľ Nomantinels


Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK a ekonómiu na EU. Dlhodobo sa venuje problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie divadlo Nomantinels, v ktorom pôsobí aj ako dramatik a herec. V Iniciatíve Inakosť pôsobí v oblasti psychologického poradenstva, vzdelávania a výskumu. Je členom Výboru pre práva LGBTI osôb a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.


Členské organizácie


Dúhový PRIDE Bratislava

Občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Jeho zakladajúcimi organizáciami sú Queer Leaders Forum a Iniciatíva Inakosť.
Prejsť na stránku Dúhového PRIDE

TransFúzia

TransFúzia je mimovládna organizácia so silným ľudskoprávnym zameraním, ktorá svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu kvality života trans ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zlepšeniu kvality života transrodových, vrátane transsexuálnych, rodovo nekonformných, genderqueer a ostatných nebinárnych ľudí, či ľudí s trans históriou a skúsenosťami. Presadzuje plnú akceptáciu trans ľudí nezávisle od rodového prejavu, sexuálnej a romantickej orientácie, intersexuálneho statusu, veku, či iného možného znevýhodnenia

Prejsť na stránku Transfúzie

Divadlo NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS je tu preto, aby sme nezabudli, že kultúra žije aj v nás bežných smrteľníkoch a smrteľníčkach, že dráma hovorí a môže zasiahnuť do formovania predstáv o tolerancii inakosti, že dokáže byť kanónom, ktorého delová guľa odpáli stereotypy a predsudky skryté v nás aj vo vás.

Prejsť na stránku Divadla NOMANTINELS

Športový klub Lotosové kvety

Lotosky sú prvým a zatiaľ jediným oficiálnym športovým klubom na slovenskej LGBTI scéne. Začali sme s volejbalom v roku 2011. V súčasnosti už máme zabehnutý aj florbal, beh a bedminton. Organizujeme medzinárodné športové podujatie Lotos Cup Bratislava. Stretávame sa tiež na výletoch a iných voľnočasových akciách. Klub je otvorený pre začínajúcich aj skúsenejších športovcov a športovkyne každého veku. Máš aj ty radosť zo športu a rád spoznávaš fajn ľudí? Tešíme sa na teba! 

Prejsť na stránku Lotosových kvetov

SIGNUM – Dúhoví kresťania

Definuje nás kresťanská viera a zároveň iná než väčšinová sexuálna orientácia alebo rodová identita. Vytvárame bezpečný priestor, kde sa môžeme stretávať, spoznávať, zažívať prijatie a rásť po osobnostnej, intelektuálnej aj duchovnej stránke. Spoločne hľadáme odpovede na problémy, o ktorých v našich cirkvách, rodinách či práci bežne nemôžeme alebo sa hanbíme hovoriť. Ako občianske združenie sa snažíme aj pozitívne meniť našu spoločnosť na čoraz otvorenejšie, tolerantnejšie a prijímajúcejšie prostredie.

Prejsť na stránku SIGNUM