Ochrana osobných údajov

Iniciatíva Inakosť (Občianske združenie, IČO: 37995545, Rajská 4, 811 08 Bratislava) je platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových aintersexuálych ľudí na Slovensku. (ďalej spolu len „Prevádzkovateľ“ alebo „Organizátori“). V prípade otázok, súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: kontakt@inakost.sk. Dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďujeme v rámci našej činnosti a ako tieto údaje používame a chránime.

1. KTORÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Vo všeobecnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä nasledovné osobné údaje:

a) Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje zaraďujeme najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu prevádzky a adresu elektronickej pošty

b) Informácie o finančných príspevkoch
Medzi informácie o finančných príspevkoch zaraďujeme najmä čísla Vašich bankových účtov, z ktorých ste nám poslali dobrovoľný finančný príspevok, výšku príspevku ako aj poznámky uvedené v jednotlivých prevodoch.

c) Údaje zahrnuté v komunikácii
Medzi údaje zahrnuté v komunikácii zaraďujeme v prvom rade akékoľvek osobné údaje poskytnuté nám v rámci komunikácie, ale zároveň aj samotný obsah komunikácie, teda napríklad obsah e-mailu, či facebookovej správy.

2. AKO ÚDAJE POUŽÍVAME A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe vášho dobrovoľného súhlasu, a to najmä za účelom komunikácie s Vami, informovania Vás o našej činnosti, ale aj za účelom prípravy a financovania aktivít, kvôli ktorým iniciatíva vznikla. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám poskytnete záleží na Vás. Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené zo zákona, napríklad v rámci transparentného účtu sú viditeľné názvy účtov prispievateľov.

3. AKO ÚDAJE ZDIEĽAME

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým iným mimo Prevádzkovateľa.
V ostatných ohľadoch sprístupňujeme Vaše osobné údaje len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri plnení účelu iniciatívy, zastupujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, profesionálnym poradcom (napr. marketingová agentúra) a profesionálnym poskytovateľom služieb (napr. IT spoločnosť), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej iniciatívy, vrátane zamestnancov týchto osôb. Nemáme žiadne osoby, ktoré by Vaše osobné údaje spracúvali za nás. Pri našich aktivitách však využívame bežne dostupné nástroje spracúvania a zdieľania dát ako napr. Google Drive, Google Forms, Gmail a podobne, ktoré môžu obsahovať aj Vaše osobné údaje. Vždy dbáme na to, aby prístup k Vašim osobným údajom mal len úzky okruh ľudí a overených partnerov.

4. DO AKÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME OSOBNÉ ÚDAJE

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizujeme iba príležitostne. Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky alebo na serveroch umiestnených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. v Nemecku). Pri našej činnosti využívame aj globálnych poskytovateľov služieb ako napr. Google, LLC., Meta Platforms, Inc., LinkedIn Ireland Unlimited Company, Microsoft Corporation a MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC a to najmä na účely iniciatívy, marketingové účely a prezentáciu iniciatívy. Títo poskytovatelia sa nachádzajú v USA, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA, vykonávame vždy na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR.

5. AKO MÔŽETE NAKLADAŤ S VAŠIMI ÚDAJMI

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete kontaktovaním zakladateľov iniciatívny prostredníctvom uvedených e-mailov uvedených vyššie. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti. Platné právne predpisy ako sú Zákon, resp.Nariadenie Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona.

b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu v súlade s článkom 16 Nariadenia a § 22 Zákona, ktorú na základe Vašej žiadosti vykonáme.

c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 17 Nariadenia a § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, úspešne namietli náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Napokon pokiaľ je dôvodom na výmaz osobných údajov splnenie povinnosti v zmysle Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účel archivácie, vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel alebo pokiaľ je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky v zmysle článku 18 Nariadenia a § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva a napokon pokiaľ už Prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje avšak Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku. Vaše údaje sme oprávnení naďalej spracúvať s Vašim súhlasom alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo z dôvodov verejného záujmu.

e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte v zmysle článku 20 Nariadenia a § 26 Zákona právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte v súlade s článkom 21 Nariadenia a § 27 Zákona právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje vymažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením či Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.

h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

6. ODKIAĽ MÁME VAŠE ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré spracúvame získavame priamo od Vás a prostredníctvom našej stránky www.inakost.sk a ďalších stránok, z ktorých odkazujeme na tento dokument.

7. AKO DLHO A KDE ÚDAJE UCHOVÁVAME

Vaše osobné údaje uchovávame do skončenia účelu v bode 2, avšak najneskôr do odvolania súhlasu.

8. SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Rovnako ako ostatní, ktorí prevádzkujú webové stránky, aj my používame súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok a ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookies).Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/.Naša webová stránka používa súbory cookies na prevádzkové účely, nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky (funkčné a technické cookies). Tieto cookies sú dočasné, neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. HKV zároveň využíva analytické nástroje spoločnosti Google na monitorovanie návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie marketingového obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

10. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.