Slovensko bolo až doteraz jednou z posledných európskych krajín, ktoré vyžadovali od transrodových ľudí pri právnej zmene pohlavia (a teda zmene ich mena a rodného čísla) podstúpenie kastračného zákroku (odstránenie reprodukčných orgánov). Zároveň neexistovala právna regulácia tohto procesu. Zmenu tohto stavu sa viac ako desaťročie snažili dosiahnuť slovenskí transrodoví ľudia a LGBTI+ organizácie. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozornila v roku 2017, že povinné kastrácie v procese právnej zmeny pohlavia sú podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v rozpore s Európskym dohovorom pre ľudské práva.  

Na základe viacerých podnetov Výboru pre práva LGBTI osôb, verejnej ochrankyne práv a odbornej obce zriadilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pracovnú skupinu, ktorá v apríli 2019 sfinalizovala dokument s názvom Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Skupinu odborníkov a odborníčiek z rôznych medicínskych oblastí koordinovala MUDr. Barbora Vašečková, PhD a jediným zástupcom občianskeho sektora v nej bol Christián Havlíček z Iniciatívy Inakosť. Dokument následne získal podporu Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktorá na Slovensku združuje odborníkov z oblasti psychiatrie. Napriek tomu ministerstvo nebolo schopné tento dokument prijať počas pôsobenia troch rôznych ministrov (viac o procese tu). 

Koncom marca 2021 vyzvali odborné spoločnosti ministerstvo opätovne na prijatie usmernenia, pretože súčasný stav ohrozoval poskytovanie zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom. Na urgentné riešenie situácie vyzvala v decembri 2021 ministerstvo aj komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská

Po viacerých úpravách nakoniec usmernenie schválil minister Vladimír Lengvarský 22. 3. 2022 a publikované je vo Vestníku MZ SR tu.

Odborné usmernenie je podzákonný predpis, ktorý zjednocuje postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom a špecifikuje zdravotnícke profesie kompetentné vykonávať diagnostiku, liečbu a vydať lekársky posudok o zmene pohlavia, ktorý sa vyžaduje k zmene mena a priezviska a na zmenu rodného čísla. Usmernenie prináša viacero pozitívnych zmien, ktoré zjednodušia proces tranzície a vytvoria predpoklady na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí, a to: 

  • vytvára právnu reguláciu procesu tranzície, posilňuje právnu istotu a transparentnosť. Transrodoví ľudia budú vedieť, aké podmienky musia splniť, a čo môžu vyžadovať od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prináša aj vzor informovaného súhlasu pre osoby podstupujúce tranzíciu;
  • definuje odborné spôsobilosti pre jednotlivé zdravotnícke profesie a odbornú prax pre osobu vydávajúcu lekársky posudok o zmene pohlavia. Umožní to prípravu nových odborníkov a odborníčok, čím sa zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí;
  • ruší prax nútených kastrácií. Transrodoví ľudia si podľa nových pravidiel môžu vybrať medzi chirurgickými zákrokmi a hormonálnou liečbou v kombinácii s testom života v preferovanom rode v trvaní najmenej jeden rok. 

Na druhej strane usmernenie obsahuje aj problematické body, ktoré sa budú musieť riešiť v budúcnosti: 

  • obsahuje prekonanú terminológiu a vôbec nereflektuje depatologizáciu transrodovosti v 11. revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Bude sa stále vyžadovať fáza diagnostiky a transrodový status sa naďalej považuje za chorobu;
  • nevychádza z princípu sebaurčenia. Transrodoví ľudia budú musieť svoj transrodový status dokazovať a podstúpiť diagnostiku s tým, že o ich identite budú aj naďalej rozhodovať lekári a lekárky;
  • stanovuje minimálne lehoty jednotlivých fáz procesu tranzície pričom by mal stanoviť maximálne, aby mohli transrodoví ľudia dopredu počítať s časom, ktorý sa na tranzíciu vyžaduje.    

Na základe tohto usmernenia musí ešte ministerstvo prijať štandardný postup o diagnostike a liečbe osoby s diagnózou F 64.0 (transsexualizmus), kde podrobne rozpracuje postupy medicínskej tranzície. Malo by sa tak stať v najbližších rokoch.