Predstavujeme nominácie na Ceny Inakosti 2023! 

Už o dva týždne, 13. decembra 2023, štvrtýkrát oceníne osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Predstavujeme vám nominácie za rok 2023.

Nominácie na Ceny Inakosti 2023: 

Cena za pozitívne zviditeľnenie je určená pre LGBTI+ ľudí, ktorí svojou činnosťou pozitívne zviditeľnili seba, a tým aj komunitu. Nominovaní a nominované sú:

 1. Rastislav Iliev za odvahu, otvorené vystupovanie a obhajobu práv LGBTI+ ľudí na Slovensku.
 2. David Púchovský za dlhoročný boj proti dezinformáciám a skvalitnenie úrovne komunikácie Policajného zboru Slovenskej republiky.
 3. Radka Trokšiarová za občiansku statočnosť a prejav nesmiernej odolnosti po teroristickom útoku. Radka Trokšiarová sa stala symbolom sily, ktorý môže byť inšpiráciou pre mnohých LGBTI+ ľudí a ich podporovateľov/ky.

 

Cena za rozvoj komunity sa udeľuje ľuďom alebo organizáciám, ktorí alebo ktoré svojimi aktivitami prispeli k budovaniu LGBTI komunity na Slovensku.

 1. Drama Queer za dlhoročný divadelný festival Drama Queer, ktorým upozorňuje na otázku rodových stereotypov, ich vplyv na kvalitu života a zároveň upriamuje pozornosť na potrebu ochrany ľudských práv a boj proti diskriminácii.
 2. Športový klub Lotosové kvety za dlhoročné aktivity pre LGBTI+ ľudí, prostredníctvom ktorých vytvára bezpečné tréningové prostredie na ihrisku a zároveň bojuje za toleranciu a vzájomný rešpekt, odbúravanie stereotypov, vzájomné učenie, výmenu skúseností a zručností.
 3. Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí za intenzívne budovanie komunity rodičov a priateľov, s ktorou aktívne pracuje prostredníctvom pravidelných online stretnutí, workshopov pre rodičov či vzájomnej podpory. V uplynulom roku sa aktívne prezentovali na viacerých verejných podujatiach a organizovali aktivity, ako napr. písanie pohľadníc poslancom, diskusie a rozhovory, a zvyšovali tak povedomie o tom, ako sa žije v rodine s LGBTI+ deťmi a príbuznými.

 

Cena pre médiá za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi. Nominovaní a nominované sú:

 1. Michaela Žureková za osemdielnú podcastovú sériu TransFér venovanú priblíženiu témy transrodovosti a života transrodových ľudí na Slovensku. Séria bola vytvorená pre majoritnú spoločnosť a podáva neskreslené a overené relevantné odborné informácie, pričom zároveň pracuje s výpoveďami transľudí a ich blízkych.
 2. Redakcia Euractiv za dlhodobé mapovanie LGBTI+ témy. Portál má vytvorenú samostatnú sekciu, ktorá upozorňuje na postavenie menšín v spoločnosti, rodovú rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Otázky spojené so zrovnoprávnením LGBTI+ ľudí portál pokrýva z európskej perspektívy, čím prináša do slovenskej diskusie dôležitý medzinárodný aspekt a upozorňuje tak na európsky štandard.
 3. Rádio_FM za dlhodobú snahu zahŕňať LGBTI+ ľudí a témy ako prirodzenú súčasť spoločnosti a vysielania. Rádio FM napĺňa už roky podstatu verejnoprávneho média, keď ukazuje rôznorodosť krajiny v celom jej rozsahu, dáva priestor aj rôznym menšinám a ich umeleckému vyjadreniu.

 

Cena za umenie a kultúru sa udeľuje za jedinečné kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Nominovaní a nominované sú:

 1. Ivan Martinka za herecký výkon v inscenácii O nič nejde, ktorá úžasne vtipne reaguje na ťažkosti queer ľudí na Slovensku. Je to paródia na improvizačné relácie s interaktívnym prvkom, kde Martinka otvorene hovorí o svojom pocite odcudzenia a pochybnostiach, ktoré mu dlhé roky vo verejnom coming-oute bránili.
 2. Kristián Németh za umelecké aktivity v roku 2023, konkrétne za Modlitbu za lepšiu budúcnosť/Oratio pro futuris melioribu a The Time is Now, v ktorých upozorňuje na aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu akcelerovanú teroristickým útokom na Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča v bratislavskej Teplárni, ako aj na postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku.
 3. Vojtik za singel Detviansky sen, v ktorom opisuje život a dospievanie mladého queer Róma. Skladba si získala obrovskú pozornosť nielen v LGBTI+ kruhoch a stala sa inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí.

 

Cena za audiovíziu za jedinečné spracovanie tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi v audiovizuálnej tvorbe.

 1. Soňa G. Lutherová za dokumentárny film Šťastný človek, ktorý prináša príbeh transrodového človeka a jeho rodiny počas procesu tranzície.
 2. Radek Ševčík za krátky film Otrávená studňa, ktorým autor reflektuje stav politickej kultúry na Slovensku a obavy LGBTI+ ľudí zo života v tejto krajine.
 3. Miroslav Šifra za scenár k filmu Úsvit, v ktorom citlivo poníma témy intersexuality.

 

Cena za líderstvo v biznise je určená aktivite vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie.

 1. Firemná výzva. Stoja za ňou desiatky firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov a poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.
 2. IKEA Slovensko za aktívne budovanie, presadzovanie a podporu inkluzívneho pracovného prostredia, ako aj otvorenú podporu zrovnoprávnenia LGBTI+ ľudí a organizácií na Slovensku.
 3. Henkel Slovensko za líderstvo vo vytváraní inklúzie na pracovisku a snahu budovať svoj profil ako férového zamestnávateľa, kde každý môže byť sám sebou a kde vládne atmosféra prijatia.

 

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí.

 1. Prijatie štandardného postupu pre medicínsku tranzíciu dospelých transrodových ľudí. Nominujeme autorský kolektív štandardného postupu, ktorý bol schválený odbornou komisiou a podpísaný ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským v marci 2023. Postup bol vypracovaný na základe akútnej potreby vychádzajúcej od odbornej medicínskej obce, ako aj poradenských centier, a najmä od samotných transrodových ľudí. Umožnil zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí.
 2. Pride Bardejov. Adam Dzamba, Erika Frická a Ľubor Balovič za iniciovanie a zorganizovanie podujatia Pride Bardejov, čím pomohli dostať tému zrovnoprávnenia LGBTI+ osôb aj do malého mesta.
 3. Tepláreň Stage na festivale Pohoda 2023, ktorým organizátori/ky reagovali na teroristický útok z nenávisti v rovnomennom bare na Zámockej ulici v Bratislave. Stageom Tepláreň ukázali, že to s inklúziou myslia vážne, a z pozície najväčšieho slovenského festivalu sa zastali slabších.

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Podujatie rovnako finančne podporila Férová Nadácia a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.