Iniciatíva Inakosť zverejnila analýzu slovenskej legislatívy upravujúcej spolužitie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Súčasný právny stav na Slovensku páry rovnakého pohlavia takpovediac právne „nevidí“ a neposkytuje im žiadny inštitút, ktorý by zabezpečil ich zväzkom právnu ochranu a s tým súvisiace práva a povinnosti. Práve naopak, z prístupu k inštitútu manželstva Slovensko páry rovnakého pohlavia vylučuje aj ústavným zakotvením, keď v článku 41 Ústavy SR upravuje, že „manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou“.

Takýto právny stav „nevidenia“ párov rovnakého pohlavia má za následok celé spektrum negatívnych následkov a odopieranie práv párom rovnakého pohlavia a ich deťom a príbuzným tak, ako je bližšie špecifikované v tejto analýze. Páry rovnakého pohlavia z pohľadu slovenského právneho poriadku neexistujú.

Analýza je rozdelená na dve základné časti, a to podľa toho, čie práva sú primárne zasiahnuté absenciou právnej úpravy pre páry rovnakého pohlavia. Ide o dve skupiny ľudí. Prvú skupinu tvoria samotní partneri a partnerky rovnakého pohlavia, pričom osobitne sa analýza venuje aj špecifickým otázkam zmiešaných párov (jeden z partnerov/partneriek je cudzinec bez slovenského štátneho občianstva). Druhú skupinu predstavujú deti párov rovnakého pohlavia. Analýza jednotlivé práva a povinnosti rozdeľuje do skupín podľa toho, s akými životnými okolnosťami a situáciou sa spájajú. S ohľadom na aktuálnu výnimočnú situáciu na Slovensku vyvolanú pandémiou ochorenia COVID-19 sa analýza osobitne venuje aj niektorým vplyvom, ktoré má krízová situácia na páry rovnakého pohlavia a ich rodiny.

Analýzu vypracovala JUDr. Lucia Plaváková, PhD., ktorá poskytuje právne poradenstvo pre LGBTI ľudí v inPoradni. Analýza je dostupná tu:

Analýza vznikla s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.