Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania

Parlament dnes väčšinou 87 hlasov posunul do druhého čítania návrh poslankýň Andrejuvovej, Hudecovej a Záborskej a poslanca Lukáča na zmenu zákona o rodnom čísle, ktorým rušia možnosť právnej zmeny pohlavia. Robia to spôsobom, že k súčasnej formulácii pridávajú podmienku, že k zmene pohlavia môže dôjsť len po predložení lekárskeho posudku „preukazujúceho na základe genetického testu správne určenie pohlavia osoby“. Táto podmienka je nesplniteľná pre všetkých transrodových a mnohých intersexuálnych ľudí. 

Právo na uznanie rodovej identity transrodových ľudí a proces zmeny pohlavia je už po desaťročia súčasťou slovenskej (a predtým československej) legislatívy a jeho zákaz je porušením práva na súkromie. Týmto procesom prešli tisíce ľudí a neexistuje žiadny oprávnený dôvod na takýto zásah do ich práv. Navrhované ustanovenia sú priamo v rozpore s garanciami ľudských práv v Ústave SR a medzinárodnými záväzkami SR. Sexuálna orientácia a rodová identita sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a ľudskosti každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania. Ľudské práva a základné slobody prináležia LGBTI ľuďom rovnako ako všetkým ostatným a sú základným pilierom hodnôt, ktoré štáty, vrátane Slovenska, dobrovoľne prijali a stotožnili sa s nimi pristúpením k medzinárodným ľudskoprávnym dohovorom či vstupom do Európskej únie alebo Rady Európy.

Viaceré medzinárodné orgány pre ľudské práva potvrdili, že každý človek má právo na vlastnú identitu nielen na základe svojho pohlavia určeného pri narodení (alebo na základe genetického testu ako navrhujú predkladatelia), ale aj na základe svojho rodu, čiže spoločensky skonštruovaných vlastností a rolí žien a mužov. Už v roku 2002 v prípade Goodwin proti Spojenému kráľovstvu Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) konštatoval porušenie článku 8 (právo na súkromie) najmä na základe toho, že existoval európsky a medzinárodný konsenzus v prospech právneho uznania rodu transrodovej osoby odlišného od pohlavia určeného pri narodení. 

Prijatie návrhu zákona, by zhoršilo kvalitu života a zdravia LGBTI ľudí na Slovensku a zároveň podkopalo princípy právneho štátu a sociálnej súdržnosti vo všeobecnosti. Keď verejní činitelia používajú nenávistnú rétoriku a prijímajú zákony alebo verejné politiky proti istej skupine obyvateľstva, signalizuje to ostatným, že aj oni sa môžu beztrestne zapájať do nenávistných činov proti jej členom a členkám. Nižšia spoločenská akceptácia LGBTI ľudí na Slovensku ako vo väčšine európskych krajín im už dnes bráni plne využívať svoj potenciál vo všetkých aspektoch života a mať plný prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu a viacerí napokon krajinu opúšťajú.


Pripomíname list odborných lekárskych spoločností Ministerstvu zdravotníctva SR z marca 2021, v ktorom upozorňujú, že v súvislosti s návrhom na zmenu ústavy s cieľom zákazu právnej zmeny pohlavia sa na nich vo zvýšenej miere obracajú transrodoví ľudia a zástupcovia poradenských centier, ktorí referujú o výrazných prejavoch úzkosti i suicidálnych myšlienkach u tejto skupiny občanov a občianok SR. Chýbajúce záväzné medicínske postupy pri právnej zmene pohlavia začínajú podľa nich ohrozovať nielen duševné zdravie dotknutých ľudí, ale aj napĺňanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

Prijatie zákona zakazujúceho právnu zmenu pohlavia:

  • nemá reálne odôvodnenie, ktoré by vychádzalo z mnohoročnej praxe na Slovensku, predkladatelia ho žiadnym spôsobom nekonzultovali s dotknutými ľuďmi a odbornou obcou, 
  • zničí medzinárodné renomé Slovenskej republiky ako európskej demokracie a zaradí nás na jednu úroveň s orbánovským Maďarskom,
  • vystaví štát množstvu žalôb na národnej a medzinárodnej úrovni, v ktorých nemôže obstáť,
  • zhorší kvalitu života zdravia transrodových ľudí na Slovensku.

 

Vyzývame poslancov, poslankyne NR SR a vládu SR jasne odmietnuť návrh zákona a naopak hľadať riešenia aktuálnych problémov LGBTI ľudí na Slovensku. 

Žiadame odbornú obec a všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska, aby v čase pred definitívnym prijatím zákona v ďalších čítaniach vyzvali na jeho odmietnutie.