Iniciatíva Inakosť otvorila inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Prečo je to dôležité?

V roku 2018 neexistovala na Slovensku žiadna špecializovaná poradenská služba, ktorá by LGBTI ľuďom poskytla pomoc a podporu pri ich psychologických, právnych a sociálnych problémoch. Verejné inštitúcie alebo aj služby všeobecne zameraných poradenských neziskových organizácií často nemajú dostatok informácií a skúseností na pomoc s riešením problémov LGBTI ľudí a často, žiaľ, ani ich dôveru. Potvrdili to aj výsledky celoslovenského LGBT prieskumu, ktorý zrealizovala Iniciatíva Inakosť v roku 2017. Až polovica respondentov a respondentiek 49,6 % (1 035) zažila nepríjemné skúsenosti (obťažovanie, nadávky, násilie a pod.) v súvislosti s tým, že sú LGBT a až 39,1 % respondentov a respondentiek odpovedalo, že áno, z toho 15,2 % za posledných 12 mesiacov. Až 93,9 % z nich svoju skúsenosť nenahlásilo žiadnej inštitúcii.

Z výsledkov vyplynulo, že jedna štvrtina, 23 % (479) respondentov a respondentiek, vyhľadalo pomoc, pretože sú LGBT. Z nich 51, 5 % (247) vyhľadalo pomoc pri coming oute, čo je situácia, ktorá môže byť naozaj náročná pre LGBT ľudí aj z hľadiska vnútorného spracovania, ale aj z hľadiska reakcií okolia. 23,6 % (113) hľadalo pomoc pri partnerských problémoch, ktoré môžu byť podobné ako pri heterosexuálnych pároch, ale tiež môžu vyplývať z toho, že partneri a partnerky sa nachádzajú v rôznej fáze svojho coming outu. 23,1 % (111) vyhľadalo pomoc pri problémoch s diskrimináciou a 11,3 % z nich zažilo obťažovanie, čiže predpokladáme, že išlo predovšetkým o právnu pomoc v zorientovaní sa v legislatíve a možnostiach nápravy. Z odpovedí vyplynulo, že až štvrtina (20,6 %) respondentov a respondentiek potrebovala pomoc, ale ju z rôznych dôvodov nevyhľadala, čo je pomerne veľké číslo. Až 43,7 % (156) z nich nevedelo, na koho sa obrátiť, to znamená, že nevedeli, kde pomoc pre nich špecifickú hľadať, čo môže súvisieť s tým, že napríklad psychológovia a psychologičky neuvádzajú, že sa špecializujú na takúto klientelu, a ani na školách sa neposkytujú takéto informácie.

S čím vieme v inPoradni pomôcť?

„V roku 2018 sme preto intenzívne hľadali prostriedky na otvorenie poradenského centra pre LGBTI ľudí a sme veľmi radi, že sa nám to vďaka podpore z Ministerstva spravodlivosti SR a Európskeho sociálneho fondu podarilo“, hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Pred vyše mesiacom sme otvorili inPoradňu (www.inporadna.sk) a v rámci poradenstva poskytujeme bezpečné sociálne, právne a psychologické poradenstvo najmä online formou ale aj telefonicky a po dohode osobne“, priblížil Macko.

Psychológ Andrej Kuruc vysvetlil podrobnejšie: „LGBTI ľuďom vieme pomôcť pri analýze ich situácie, pri poskytnutí špecifických  informácií o riešení ich situácie a dohodnutí ďalších krokov, v prípade potreby pri poskytnutí kontaktov na relevantné orgány zodpovedné za riešenie situácie. Poradenstvo je poskytované nehodnotiacim spôsobom, bez predsudkov a s porozumením záležitostí, ktoré sa týkajú života LGBTI ľudí. Môžeme im pomôcť v situáciách, ak cítia stres, smútok, alebo sa cítia byť diskriminovaní na základe ich sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity.“

Služby už využilo 55 klientov a klientiek

Opodstatnenosť špecializovanej poradne potvrdzujú aj prvé skúsenosti s jej fungovaním. Christián Havlíček, ktorý má na starosti sociálne poradenstvo zhrnul: „Na inPoradňu sa počas prvých týždňov jej fungovania obrátilo 55 klientov a klientiek. Približne polovica klientely sa identifikovala ako transrodové osoby a hľadali informácie o prístupe k zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí s tranzíciou a ktorú sa im nepodarilo získať, informácie ako postupovať pri zmene mena, priezviska, rodného čísla a dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Na poradňu sa obrátili aj rodičia, ktorí majú transrodové deti. LGB ľudia vyhľadávali najmä psychologickú podporu v procese coming outu, pri riešení medziľudských vzťahov a pri násilí a diskriminácii, ktoré zažívajú ale aj právne poradenstvo, týkajúce sa právnej úpravy vzťahov s partnerom/kou.“

 

Projekt Prevencia a ochrana pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity BSK sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. (www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk,  www.ia.gov.sk)

inPoradňa je projekt realizovaný aj s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.