Ministerka kultúry osobne rozhodla o tom, že ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nebude finančne podporený a to napriek tomu, že udelenie dotácií týmto projektom navrhla odborná hodnotiaca komisia. Navyše, ministerstvo do budúcnosti podmienky dotácií zmenilo tak, že podpora projektov LGBTI organizácií nebude možná vôbec.  

 

Na Slovensku neexistuje inštitucionálna podpora organizácií venujúcim sa LGBTI ľuďom zo strany štátu ako to je v iných európskych krajinách. Napriek tomu LGBTI organizácie nemajú problém uspieť so svojimi projektami v dotačných schémach založených na slobodnej a férovej súťaži s transparentným procesom hodnotenia založeným na kvalite. Už vyše desaťročie sa LGBTI organizácie uchádzajú o podporu pre svoje kultúrne aktivity z dotačného programu kultúry znevýhodnených skupín na Ministerstve kultúry SR (MK). Urobili tak aj vo výzve na tento rok, keď žiadali o podporu 8 projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti a Dúhový PRIDE Bratislava, ktoré boli v minulosti podporené z tejto výzvy. V priebehu apríla 2019 zverejnilo MK výsledky posudzovania dotácií a rozhodlo sa nepodporiť ani jeden z  8 projektov organizácií Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadla Nomantinels. Ako dôvod uviedlo nedostatočnú kvalitu a výsledky posúdenia odbornej komisie.

“Roky neboli s našimi projektami väčšie problémy a napr. Filmový festival inakosti bol podporovaný z tejto dotačnej schémy každoročne od roku 2008, preto nám prišli zverejnené výsledky a ich odôvodnenie zvláštne,” hovorí výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Vyžiadali sme si preto všetky materiály odbornej komisie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Napriek tomu, že MK nám ich opakovane odmietlo sprístupniť v kompletnej podobe, aj z čiastočne sprístupnených dokumentov jasne vyplýva, že odborná komisia navrhla na podporu 6 z 8 projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti 2019 s navrhovanou podporou 35 000 € a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 s podporou 19 000 €. Rekordná výška navrhovanej podpory svedčí o vysokej kvalite projektov.

Oficiálne zdôvodnenie neudelenia dotácie tak nezodpovedá realite. O udelení dotácie rozhoduje v konečnej inštancii ministerka kultúry a je zrejmé, že vyradenie všetkých LGBTI organizácií je jej osobné rozhodnutie. “Za 10 rokov mojich skúseností s rôznymi dotačnými schémami ministerstiev som sa ešte nestretol s prípadom, že by minister v takom rozsahu nerešpektoval návrh odbornej komisie a vylúčil projekty celej konkrétnej skupiny obyvateľstva,” konštatuje Macko. “Ministri sa obmedzovali na kozmetické úpravy navrhovaných súm dotácií alebo skôr v ojedinelých prípadoch pridelili dotáciu projektu, ktorý komisia neodporučila podporiť. Takýto zásah je skutočne bezprecedentný a vyvoláva podozrenie z predpojatosti. Je absurdné a neprijateľné, aby sa znevýhodňovali celé skupiny obyvateľstva v dotačnej schéme určenej práve znevýhodneným skupinám,” uzatvára Macko.

MK zverejnilo 2. mája 2019 nové podmienky dotačného programu pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Bez akejkoľvek konzultácie, avizovania či diskusie s dotknutými subjektmi zásadne a brutálne obmedzilo aktivity, ktoré je možné financovať. V budúcnosti tak už nebude možné financovanie nielen všetkých spomínaných aktivít LGBTI organizácií, ale aj väčšiny ostatných organizácií, ktoré boli od roku 2004 financované z tejto výzvy.

 

Vyzývame ministerku kultúry, aby zdôvodnila svoje konanie, zrušila aktuálnu výzvu a začala rokovať s dotknutými organizáciami o ďalšom fungovaní dotačnej schémy pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 

Iniciatíva Inakosť

Dúhový PRIDE Bratislava

Divadlo Nomantinels

 

Na realizáciu našich projektov plánujeme vyhlásiť crowdfundingové výzvy. Zatiaľ môžete podporiť Iniciatívu Inakosť a Filmový festival inakosti tu a Dúhový PRIDE Bratislava tu.

 

 

Súhrn faktov:

 

Dotačný program MK pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva existuje od roku 2004 a v SR je jediným finančným nástrojom, ktorý slúži na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane projektov zameraných na predchádzanie diskriminácii LGBTI osôb.

 

Iniciatíva Inakosť sa každoročne uchádza o podporu viacerých projektov z tejto schémy. Filmový festival inakosti bol v jej rámci podporený každoročne od roku 2008. Záštitu nad ním prevzali predchádzajúci ministri kultúry Daniel Krajcer a Marek Maďarič. Dúhový PRIDE Bratislava sa etabloval ako samostatné občianske združenie až v roku 2017 a o dotáciu žiadal prvýkrát na rok 2018. Žiadosť bola úspešná. Úspešné boli v minulosti aj viaceré projekty divadla Nomantinels zamerané na LGBTI ľudí.

 

Aj pri takto nastavenom dotačnom programe tvorila finančná podpora pre projekty zamerané na LGBTI ľudí len marginálnu časť celkovej výšky dotácií. Napr. v roku 2015 to boli 3 projekty podporené dotáciou vo výške 11 500 € z celkovo podporených 132 projektov v sume 375 300 Eur. V roku 2017 bolo podporených 6 projektov v tejto téme so sumou 60 900 € z celkovej prerozdelenej sumy na program 980 000 €.

 

MK vyhlásilo výzvu na dotácie pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín na rok 2019 s uzávierkou podávania žiadostí do 30. novembra 2018. Do tejto výzvy sa zapojili LGBTI organizácie a podali 8 projektov (Iniciatíva Inakosť 2, Dúhový PRIDE Bratislava 1 a Nomantinels 5). Žiadosti Iniciatívy Inakosť a Dúhového PRIDE Bratislava boli po administratívnej kontrole vyradené z posudzovania s odôvodnením, že nepredložili povinnú prílohu – výpis z registra trestov štatutárov združení. Odporučilo im pritom zapojiť sa do druhého kola výzvy v priebehu roka 2019. Požadovaná príloha sa však nenachádzala v zozname povinných príloh uvedených vo výzve a ani iných záväzných dokumentoch. Na základe odvolania dotknutých organizácií voči tomuto rozhodnutiu, MK prehodnotilo svoje rozhodnutie a ich žiadosti opäť zaradilo do procesu posudzovania.

Komisia pre dotačný program kultúra znevýhodnených skupín zložená z odborníkov v danej oblasti zasadala 6., 7. a 28. februára 2019. MK napriek opakovaným žiadostiam na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám odmietlo sprístupniť protokoly so zoznamami projektov, ktoré navrhla komisia podporiť a ktoré tvoria prílohu zápisnice z rokovania komisie. Napriek tomu, zo sprístupnených dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti: priamo v zápisnici komisie sa explicitne uvádza, že navrhuje na podporu projekt Filmový festival inakosti 2019 a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 a vo výseku protokolu č. 10 sa uvádza, že navrhli podporiť FFi sumou 35 000 € a PRIDE sumou 19 000 €. Bodové hodnotenie sa dá zistiť zo sprístupnených hodnotiacich formulárov. Komisia udelila 80 bodov zo 100 (najvyšší počet bodov pre projekty realizované v Bratislave, 20 bodov sa prideľuje projektom v regiónoch mimo Bratislavy) projektom Filmový festival inakosti 2019 (Inakosť), Dúhový PRIDE Bratislava 2019, Zvýšenie tolerancie LGB ľudí v spoločnosti prostredníctvom divadla (Nomantinels), Mesiac ľudských práv (Nomantinels), Magazín QYS pre LGBTI ľudí (Nomantinels) a Kultúrny webový portál pre LGBTI ľudí (Nomantinels). Dva projekty nedosiahli potrebný počet bodov na to, aby ich komisia navrhla na financovanie. Komisia tak navrhla na podporu 6 z 8 projektov LGBTI organizácií.

Materiály komisie na stiahnutie: http://docs.inakost.sk/InfoziadostiMK.zip

 

MK na svojom webe a v listoch pre žiadateľov s oficiálnym rozhodnutím neudeliť dotáciu pre všetkých 8 žiadostí LGBTI organizácii ako dôvod uviedlo: “Na základe výsledku posúdenia Vašej žiadosti o dotáciu odbornou komisiou, zriadenou Ministerstvom kultúry SR podľa osobitného zákona, ktorá pri svojom posudzovaní vychádzala z kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí s dôrazom na kvalitu jednotlivých projektov a disponibilný objem finančných prostriedkov, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo, že Vašu žiadosť neschvaľuje a Vami požadovanú dotáciu neposkytne.” Z vyššie citovaných dokumentov jasne vyplýva, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. V zmysle Smernice č. 7/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK čl. 3 ods. 10: “Poskytnutie dotácie a výšku podpory schvaľuje minister na základe predloženého protokolu.” Ministerka Ľubica Laššáková je tak jedinou osobou, ktorá mohla napriek odporúčaniu komisie vyradiť všetky spomínané projekty.

 

MK vyhlásilo 2. mája 2019 druhé kolo výzvy s novými podmienkami, ktoré sú nastavené tak, že ani jeden z projektov LGBTI organizácií ich nemôže splniť a ich podpora z tejto dotačnej výzvy je trvalo znemožnená.