Iniciatíva Inakosť zrealizovala v roku 2017 projekt LGBTI komunita na Slovensku vo svetle štatistík. Hlavným cieľom projektu bol zber, analýza a šírenie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o stave ľudských práv LGBTI ľudí na Slovensku a tým v dlhodobom horizonte zvýšenie akceptácie LGBTI ľudí v spoločnosti.
Čiastkovými cieľmi boli:
1. Vytvoriť jasný rámec a princípy zberu citlivých dát o LGBTI ľudoch.
2. Získanie dát o slovenskej LGBTI komunite, vytvorenie podmienok pre ich porovnanie v budúcnosti a sledovanie trendov.
3. Vyvažovanie negatívneho diskurzu a zvyšovanie povedomia o LGBTI ľuďoch zvyšovaním dostupnosti objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií a osobných výpovedí.

Najdôležitejšou aktivitou bol nepochybne celoslovenský LGBT prieskum. Je prelomovým a doteraz najväčším prieskumom mapujúcim život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka s uzávierkou v novembri 2017. Celkovo sa do neho zapojilo 2088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia, žijú na Slovensku a sú starší ako 15 rokov. Výsledky prieskumu budeme postupne uverejňovať na našej stránke.

Na našich sociálnych sieťach sme začali s kampaňou Príbehy o prijatí. LGBT ľudia v krátkych videách hovoria o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo cirkvi. Dopĺňajú ich videá s odborníkmi a odborníčkami v rubrike psychologické rady.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.