Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Na to, aby sa takáto diskusia mohla viesť vo vecnom a konštruktívnom duchu a aby viedla k riešeniam na zlepšenie života LGBT ľudí je potrebné vychádzať z hodnoverných údajov o ich situácii. A tieto na Slovensku takmer vôbec nemáme.

V Iniciatíve Inakosť sme sa to rozhodli zmeniť a v druhej polovici roka 2017 sme zrealizovali celoslovenský LGBT prieskum. Cieľom bolo zmapovať život a problémy LGBT ľudí a získať čo najviac dát, ktoré by umožnili lepšie porozumenie tomu, ako LGBT ľudia na Slovensku vnímajú svoju situáciu. Prieskum zozbieral dáta od 2088 respondentov a respondentiek cez anonymný online dotazník, pričom sa zisťovali názory, vnímanie, postoje a skúsenosti osôb starších ako 15 rokov, ktoré seba identifikujú ako LGBT ľudia a žijú (alebo prevažne žijú) na Slovensku. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka sme oslovili minimálne 30 000 LGBT ľudí. S istotou môžeme povedať, že to je zatiaľ najväčší prieskum svojho druhu na Slovensku.

Oblasti prieskumu sa vzťahovali k rôznym základným ľudským právam s dôrazom na skúsenosti s diskrimináciou, násilím a obťažovaním. Dotazník pripravili Mgr. Jana Jablonická Zezulová a Mgr. Ing. Andrej Kuruc a bol konzultovaný s odborníčkami a odborníkmi na výskum a expertízu spojenú s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (Mgr. Zuzana Očenášová, PhD. a Mgr. Christián Havlíček).

Prieskum sa pýtal rôzne otázky ohľadom toho, čo zažívajú LGBT ľudia. Oblasti boli nasledovné:

 • Demografické údaje, viera a náboženská príslušnosť, politické preferencie
 • Coming out
 • Postoje LGBT ľudí
 • Partnerský vzťah
 • Povedomie o právach
 • Oblasti diskriminácie
 • Hľadanie pomoci
 • Bezpečie LGBT ľudí
 • Nepríjemné skúsenosti (násilie, obťažovanie, verbálne útoky)
 • Skúsenosti s tranzíciou a postoje transrodových ľudí
 • Miera angažovanosti LGBT ľudí
 • Akceptácia LGBT ľudí na Slovensku a návrhy opatrení na zvýšenie akceptácie

Z hľadiska sexuálnej orientácie sa prieskumu zúčastnilo najviac gejov, a to 58,1 % (1214), ďalej to bolo 21,2 % (443) bisexuálnych ľudí (z toho 63,5 % bisexuálnych žien a 36,5 % bisexuálnych mužov) a 17,6 % (367) lesieb. Prieskumu sa zúčastnilo 173 transrodových ľudí, čo je 8 % z celkového počtu respondentov a respondentiek. Z toho počtu bolo 25,4 % (44) transrodových mužov, 15 % (26) transrodových žien a 59,6 % (103) rodovo variantných ľudí.


Na prieskume sa zúčastnilo najviac respondentov a respondentiek vo vekovej kategórii od 18 – 34 rokov (67,6 %), 18,8 % bolo zastúpených ľudí z vekovej kategórie od 35 do 44 rokov. Najmenej bolo zastúpených ľudí od 45 rokov. Fakt, že najmenej bolo zastúpených ľudí od 45 rokov kopíruje výsledky z podobných online prieskumov, ktoré sme v minulosti realizovali.

Z krajov má v odpovediach najväčšie zastúpenie Bratislavský kraj s podielom až 43,9 %, ostatné kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6-9 %). Väčšie zastúpenie Bratislavského kraja v odpovediach súvisí s migráciou za prácou a štúdiom. Nezanedbateľnú úlohu však rozhodne zohráva aj fakt príslušnosti k LGBT komunite, možnosť žiť svoj život viac v súlade so svojou menšinovou identitou a otvorenejšie, čo je rozhodne viac možné v hlavnom meste v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska.

Výsledky prieskumu budeme postupne uverejňovať na našej stránke. Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.