Lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, považujú za najzávažnejší problém LGBT ľudí na Slovensku (81,9 % respondentov a respondentiek) predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoranciu LGBT ľudí. Ide o postoj spoločnosti, štátnych inštitúcií a ľudí v ich okolí, ktorý sa ich dotýka. 66,7 % trápi najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. To potvrdili aj ich odpovede na iné otázky z ktorých vyplýva, že akceptácia LGBT ľudí v spoločnosti a zákonnej oblasti nenapreduje. 52,7 % považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole. Túto skutočnosť potvrdil aj prieskum Agentúry EÚ pre základné práva z roku 2012, ako aj prieskumy Štátnej školskej inšpekcie, z ktorých vyplýva, že najväčší počet študentov má problém so spolužiakmi s inou sexuálnou orientáciou. 47,1 % respondentov a respondentiek považuje za najzávažnejší problém nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok. Predpokladáme, že išlo najmä o tých respondentov a respondentky, ktorí majú partnerský vzťah (tých bolo 46,6 %). Náboženská opozícia je problémom pre 33,9 % respondentov a respondentiek. Jedna tretina vníma ako problém iniciatívy náboženských predstaviteľov, resp. konzervatívnych zoskupení, ktoré posledné roky aktívne vystupujú voči právam LGBT ľudí, čo má vplyv aj na politiku v tejto problematike.

Keď sme sa pýtali respondentov, aké prejavy vo vzťahu k LGBT ľuďom považujú za rozšírené na Slovensku, veľká väčšina, až 79 % respondentov a respondentiek, považuje za v každodennom živote na Slovensku rozšírené príležitostné žarty o LGBT ľuďoch (44,5 % za veľmi rozšírené).  Vyjadrenia nenávisti a averzie na Slovensku voči LGBT ľuďom považuje za rozšírené 75 % respondentov a respondentiek (z toho 33,4 % za veľmi rozšírené). Predpokladáme, že ide najmä o vyjadrenia na ulici, internetových fórach, pri coming outoch LGBT ľudí. Až 62,7 % respondentov a respondentiek považuje na Slovensku za rozšírený urážlivý jazyk o LGBT zo strany politikov a političiek (25,9 % veľmi rozšírený). 42 % považuje za rozšírené útoky a obťažovanie LGBT ľudí (12,5 % veľmi rozšírené).

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či zažili diskrimináciu preto, že sú LGBT, až 39,1 % respondentov a respondentiek odpovedalo, že áno, z toho 15,2 % za posledných 12 mesiacov. 14,8 % nevedelo, či zažilo niekedy takúto diskrimináciu. Z LGB ľudí zažilo diskrimináciu najviac gejov, a to 41,1 %, lesby zažili diskrimináciu v 39,7 % a bisexuálni ľudia v 32,7 %. Ešte väčší stupeň diskriminácie zažili transrodoví ľudia, z toho až 75,1 % transrodových mužov. Transrodové ženy zažili diskrimináciu v 53,8 % a rodovo variantní ľudia v 52,4 %. Veľký počet respondentov a respondentiek, ktorí zažili diskrimináciu, môže súvisieť s tým, že veľa ľudí na Slovensku nemá skúsenosť s LGBT človekom, a preto môžu mať tendenciu pristupovať k nim diskriminačne. Vo väčšej miere zažili diskrimináciu transrodoví ľudia, o ktorých sa v spoločnosti takmer nehovorí, ale na druhej strane nemôžu skrývať svoju identitu, keďže sa prejavuje vo všetkom, v rodovom prejave aj v ich dokumentoch, čo ich môže často stavať do diskriminačných situácií. To, že je diskriminovaných viac gejov a transrodových mužov, môže súvisieť so silnými maskulínnymi stereotypmi v spoločnosti, kde „pravý chlap“ by nemal byť homosexuálom alebo niekým, kto sa správa ako „žena“.

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, čo sa im stalo ako LGBT ľuďom, najviac, až dve tretiny (58,9 %) respondentov a respondentiek boli subjektom vyhrážok, nadávok alebo žartov preto, že sú LGBT ľudia. Jedna štvrtina (23 %) sa cítila sociálne izolovaná vo svojom živote preto, že je LGBT a  21,4 % bolo odmietnutých priateľmi alebo rodinou. Jedna pätina (19,5 %) sa cítila nevítaná na mieste bohoslužby alebo v náboženskej organizácii a rovnaká časť bola ohrozovaná/ná alebo fyzicky napadnutá/tá (19 %). Až 12,3 % respondentov a respondentiek bolo sexuálne obťažovaných. 5,3 % respondentov a respondentiek dostalo zlé služby v reštaurácii, hoteli, obchode a s 5,3 % bolo neférovo zaobchádzané zamestnávateľom pri prijímaní, mzde, postupe. 10 až 20 % odpovedalo na otázky, že nevedia, či sa im dané veci stali, čo možno súvisí s tým, že nevedia posúdiť mieru diskriminácie a často sú už na isté druhy správania tak navyknutí a navyknuté, že ich vyslovene nepovažujú za diskriminačné.

Celoslovenský LGBT prieskum 2017 je prelomovým a doteraz najväčší prieskum mapujúci život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka s uzávierkou v novembri 2017. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka sme oslovili minimálne 30 000 LGBT ľudí. Celkovo sa do neho zapojilo 2088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia, žijú na Slovensku a sú starší ako 15 rokov. Výsledky prieskumu budeme postupne uverejňovať na našej stránke.
Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.