V celoslovenskom LGBT prieskume sme sa pýtali LGBT ľudí aj na ich podporu navrhovaných opatrení v ich prospech, aké by im podľa nich pomohli a akú dôležitosť im pripisujú.

Podpora legislatívnych opatrení, o ktorých sa v súčasnosti v spoločnosti diskutuje je u LGBT ľudí nasledovná:

  • zákonnú možnosť uzavrieť manželstvo pre páry rovnakého pohlavia, podporuje 88,6 % (1 853) a nepodporuje 8,3 % (176) respondentov a respondentiek;
  • možnosť uzavrieť životné (registrované) partnerstvo podporuje najviac respondentov a respondentiek, 96,8 % (2 022), a nepodporuje 2 % (41) respondentov a respondentiek;
  • opatrenia zamerané nato, aby páry rovnakého pohlavia mali povolené spoločne si adoptovať dieťa, podporuje 83,7 % (1 748) respondentov a respondentiek a nepodporuje 12 % (262);
  • služby asistovanej reprodukcie pre LGB páry podporuje 80,1 % (1 672) respondentov a respondentiek a nepodporuje 13,1 % (273).

Ďalej sme sa pýtali, akú prioritu by mali mať navrhované opatrenia. Najviac, 91,1 %, respondentov a respondentiek považuje za top prioritu a veľmi dôležitú prioritu zákonom uznané životné partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia (top priorita 69,2 %). Potom za významné považuje rovnaké práva v zamestnaní pre LGBT ľudí 86,6 % (top priorita 52,2 %). Ďalej za dôležité považuje 83,3 % viac úsilia zameraného na prevenciu a liečbu HIV, AIDS a sexuálne prenosných chorôb (top priorita 53,7 %). V 82,3 % prípadov považujú za dôležitú podporu organizácií, ktoré poskytujú služby LGBT mladým ľuďom. Zastavenie nútených kastrácií ako podmienky právneho uznania rodu/pohlavia v prípade transrodových ľudí považuje za top prioritu a veľmi dôležité 69,6 % respondentov a respondentiek (top priorita 47,6 %).

Z vyššie uvedeného vyplýva, na čo by sa mali zamerať LGBT organizácie, ale aj verejné inštitúcie pri riešení záležitostí, ktoré sa týkajú LGBT ľudí. Je to hlavne oblasť životných partnerstiev, právne uznanie párov rovnakého pohlavia, ktoré majú problémy s usporiadaním svojich právnych a životných vzťahov z dôvodu, že ich štát nerozoznáva ako pár. Zaujímavou je dôležitosť vnímania rovnakých práv v zamestnaní pre LGBT ľudí. Môže to byť spôsobené tým, že na pracovisku nie je vytvorené prostredie, ktoré by podporovalo diverzitu a umožňovalo otvorene hovoriť o svojej sexuálnej orientácii a rodovej identite. Na druhej strane sa LGBT ľudia môžu na pracovisku cítiť diskriminovaní, špecificky transrodoví ľudia, ktorí majú veľmi často problém si nájsť prácu. Za dôležitú považujú respondenti a respondentky aj otázku sexuálneho zdravia, keďže predpokladáme, že vnímajú, že služby v oblasti prevencie a liečby HIV, AIDS sú nedostatočné. Zastavenie nútených kastrácií v prípade transrodových ľudí považuje za významné (top priorita a veľmi dôležité) riešiť 83 % z tých, ktorí sa identifikovali v dotazníku ako transrodoví ľudia.

Top priorita Veľmi dôležité, ale nie top priorita Top priorita + veľmi dôležité Do istej miery dôležitá priorita Nízka priorita Neviem
Zákonom uznané životné partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia 1 445 (69,2 %) 459 (22,0 %) 1 904 (91,1 %) 128 (6,1 %) 30 (1,4 %) 26 (1,2 %)
Rovnaké práva v zamestnaní pre LGBT ľudí 1 089 (52,2 %) 725 (34,7 %) 1 814 (86,8 %) 220 (10,5 %) 28 (1,3 %) 26 (1,2 %)
Viac úsilia zameraného na prevenciu a liečbu HIV, AIDS a sexuálne prenosných chorôb 1 121 (53,7 %) 629 (30,1 %) 1 750 (83,3 %) 266 (12,7 %) 51 (2,4 %) 20 (1,0 %)
Podpora organizácií, ktoré poskytujú služby LGBT mladým ľuďom 957 (45,8 %) 762 (36,5 %) 1 719 (82,3 %) 287 (13,7 %) 57 (2,7 %) 25 (1,2 %)
Sprístupnenie manželstva pre páry rovnakého pohlavia 992 (47,5 %) 547 (26,2 %) 1 539 (73,7 %) 311 (14,9 %) 152 (7,3 %) 86 (4,1 %)
Zastavenie nútených kastrácií ako podmienky právneho uznania rodu/pohlavia v prípade transrodových ľudí 993 (47,6 %) 460 (22,0 %) 1 453 (69,6 %) 317 (15,2 %) 163 (7,8 %) 155 (7,4 %)
Zjednodušenie právneho uznania rodu v prípade transrodových ľudí (zmena mena, priezviska, rodného čísla, zmena dokladov o dosiahnutom vzdelaní) 725 (34,7 %) 614 (29,4 %) 1 339 (64,1 %) 450 (21,6 %) 192 (9,2 %) 107 (5,1 %)
Právo na adopciu zo strany párov rovnakého pohlavia 700 (33,5 %) 583 (27,9 %) 1 283 (61,4 %) 438 (21,0 %) 239 (11,4 %) 128 (6,1 %)

Zisťovali sme aj to, čo by zlepšilo život LGBT ľudí na Slovensku. Opäť, najviac z nich (61,4 %) uviedlo možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo, čo potvrdili aj predchádzajúce odpovede. 54,1 % ľudí vyjadrilo presvedčenie, že by tomu pomohli verejné autority, napr. politici a mienkotvorné osobnosti, ktoré by vyjadrili podporu uznaniu práv LGBT ľudí. Je to spôsobené zrejme aj tým, že málo osobností, aj z politiky, ich verejne podporuje a podporu týmto právam vyjadrujú skôr jednotlivci. Na druhej strane, oveľa viac politikov a političiek sa vyjadruje skôr proti zlepšeniu práv LGBT ľudí. 48,2 % respondentov a respondentiek by uvítalo uznanie rovnakopohlavných partnerstiev v rámci celej Európskej únie. Predpokladáme, že je to preto, lebo si myslia, že by to vyriešilo aj situáciu na Slovensku a aj z osobných rozhovorov mnohí LGBT ľudia považujú v tomto smere Európsku úniu za autoritu. 44,8 % respondentov a respondentiek sa domnieva, že by výrazne pomohli aj rôzne osobnosti z oblasti kultúry, športu, politiky a hospodárstva, ktoré by hovorili otvorene o svojej príslušnosti k LGBT komunite (čiže verejný coming out známych osobností, ktoré sú LGBT). Čo nakoniec potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia, že práve vďaka takýmto osobnostiam nastal významný obrat k pozitívnejšiemu nazeraniu na LGBT ľudí bez stigmy, urážok a podľa zásady rovnosti. 31,8 % respondentov a respondentiek vníma ako dôležité opatrenia v škole pre LGBT ľudí. Predpokladáme, že je to preto, ako aj z odpovedí na iné otázky vyplynulo, že mladí ľudia v školskom prostredí často zažívajú šikanu a nemajú vytvorené podporné prostredie, resp. školy neinformujú o tejto problematike. 28,4 % si myslí, že by pomohla lepšia akceptácia zo strany náboženských predstaviteľov, čo súvisí aj s tým, že cirkev, resp. niektorí jej predstavitelia, sa vo svojich posolstvách viackrát vyslovila veľmi negatívne voči LGBT ľuďom a zároveň mnohí LGBT ľudia sú veriaci a akceptácia ich orientácie a/alebo rodovej identity zo strany náboženských predstaviteľov by im mohla pomôcť. Podľa 27,5 % respondentov a respondentiek by pomohla lepšia antidiskriminačná politika, ktorá sa vzťahuje na LGBT ľudí na pracovisku. Pre 25 % opýtaných by znamenalo príjemnejší život možnosť osvojiť si/adoptovať dieťa a pre 23,9 % tréningy zamestnancov a zamestnankýň verejnej správy.

  Odpovede Podiel
Možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo 1 283 61,4 %
Verejné autority, napr. politici/čky a mienkotvorné osobnosti, ktoré podporujú práva LGBT ľudí 1 129 54,1 %
Uznanie partnerstiev rovnakopohlavných zväzkov v rámci Európskej únie 1 007 48,2 %
Keby významné osobnosti športu, kultúry, hospodárstva a politiky hovorili otvorene o svojej príslušnosti k LGBT komunite 935 44,8 %
Opatrenia v škole pre LGBT 664 31,8 %
Lepšia akceptácia zo strany náboženských predstaviteľov 594 28,4 %
Antidiskriminačná politika vzťahujúca sa na LGBT ľudí na pracovisku 575 27,5 %
Možnosť osvojiť si/adoptovať dieťa 523 25,0 %
Tréning zamestnancov verejnej správy (učitelia, polícia atď.) o právach LGBT ľudí 499 23,9 %

Celoslovenský LGBT prieskum 2017 je prelomovým a doteraz najväčší prieskum mapujúci život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka s uzávierkou v novembri 2017. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka sme oslovili minimálne 30 000 LGBT ľudí. Celkovo sa do neho zapojilo 2088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia, žijú na Slovensku a sú starší ako 15 rokov. Výsledky prieskumu budeme postupne uverejňovať na našej stránke.
Prieskum bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.