Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým cieľom projektu R.I.S.E. bolo zlepšiť uznávanie práv LGBTI rodín v Bulharsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, v posledných šiestich krajinách EÚ, ktoré ešte nemajú vnútroštátne právne predpisy uznávajúce LGBTI rodiny.

V rámci projektu sa uskutočnil kvalitatívny prieskum problémov každodenného života, ktorým čelia LGBTI rodiny. Jeho výsledky sú zhrnuté v publikácii Posúdenie každodenných problémov LGBTI rodín.  Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sú posledné krajiny EÚ, ktoré právne neuznávajú partnerstvá a rodiny párov rovnakého pohlavia v žiadnej podobe, či už ide o manželstvo, registrované partnerstvo alebo inú formu.

Príklady problémov každodenného života

Zamestnanosť:
Antidiskriminačná legislatíva chráni LGBTI ľudí pred diskrimináciou vo všetkých sférach života vrátane zamestnanosti. Keď však príde na sociálne dávky súvisiace so zamestnaním, ľudia v rovnakopohlavných rodinách ich nemôžu preniesť na svojich partnerov. Vzťahuje sa to aj na vdovské/vdovecké dôchodky, pokračovanie v živnosti po smrti partnera/partnerky, úrazové dávky a ošetrovanie chorého partnera/chorej partnerky či dieťaťa.

Zdravotná starostlivosť:
Prístup k zdravotnej starostlivosti je pre LGBTI ľudí stále jednou z najproblematickejších oblastí. Nachádzame tu rôzne prípady nerovného zaobchádzania, od nepovolenia návštev hospitalizovaného partnera rovnakého pohlavia alebo nemožnosti rozhodovania o jeho liečbe až po nemožnosť využívania služieb asistovanej reprodukcie alebo spoločných nemocenských vecných dávok.

Rodičovské práva:
Problémy LGBTI rodičom nastávajú ešte predtým ako majú dieťa, a to z dôvodu nemožnosti osvojenia alebo využitia služieb asistovanej reprodukcie, a pokračujú nepríjemnosťami v oblasti zdravotnej starostlivosti a vo vzdelávacom systéme a nedostatocnou akceptáciou v spoločenskom okruhu najbližších ľudí. Vzhľadom na to sa za rodiča detí považuje len ich biologický alebo adoptívny rodič, pričom jeho partner nemá žiadne práva, povinnosti, ani žiadny zákonný vzťah k deťom, o ktoré sa spolu starajú. Okrem toho často nemajú nárok na sociálne dávky a finančné výhody, ktoré sú určené špeciálne na podporu rodín. Ďalšie nejasnosti vznikajú, ak jeden z biologických rodičov dieťaťa zomrie. Za takých okolností a bez právneho uznania rodinných väzieb nebude dieťa automaticky zverené do starostlivosti žijúcemu rodičovi.

Na prekonanie spomínaných problémov navrhujeme prijať nasledovné opatrenia:

  • Právne uznať rovnakopohlavné páry aspoň vo forme registrovaného partnerstva.
  • Zabezpečiť, aby právny predpis o registrovaných partnerstvách obsahoval možnosť osvojenia dieťaťa druhým partnerom rodiča.
  • Prijať právne predpisy, ktorými sa zabezpečí uznanie a ochrana detí v rovnakopohlavných rodinách na rovnakej úrovni ako v prípade detí v heterosexuálnych rodinách.

Projekt Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe (R.I.S.E) realizovali organizácie: LGL (Litva), Mozaika (Lotyšsko); MNW (Poľsko), ACCEPT (Rumunsko), Bilitis (Bulharsko) a Iniciatíva Inakost (Slovensko) s finančnou podporou programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo.