Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca nasledovalo ďalších 382. V súčasnosti 16 európskych krajín plne uznáva manželstvá párov rovnakého pohlavia a 13 ich uznáva formou registrovaných partnerstiev. Páry rovnakého pohlavia majú tiež rovnoprávny prístup k osvojeniu detí v 16 európskych krajinách. Aj skoro 20 rokov po prelomových udalostiach v Amsterdame však stále existuje 6 členských štátov EÚ, kde páry rovnakého pohlavia nie sú vôbec uznané zo strany štátu.

V Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a Slovensku majú LGBT rodiny žiadne alebo len minimálne práva. 6 LGBT organizácií, z každej z menovaných krajín, sa preto rozhodlo využiť svoje dlhoročné skúsenosti s cieľom podporiť rôznorodosť rodinných foriem a zlepšiť právne a spoločenské podmienky pre LGBT rodiny.

Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe (R.I.S.E) je názov ich spoločného projektu, ktorý pozostáva z rozmanitých aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o každodenných problémoch a prekážkach rodín párov rovnakého pohlavia, ktoré vyplývajú z chýbajúcej legislatívy. Reaguje aj na spoločenskú stigmu, s ktorou sa LGBT rodiny stretávajú.

Páry rovnakého pohlavia zostávajú v uvedených štátoch väčšinou neviditeľné a v porovnaní  s heterosexuálnymi pármi sú predmetom nerovného zaobchádzania. Ich právne záruky sú veľmi obmedzené, napr. nemôžu sa oficiálne vziať, či uzatvoriť registrované partnerstvo, požiadať o spoločné osvojenie dieťaťa a ani sa spoločne stať opatrovníkmi dieťaťa.

Rodiny párov rovnakého pohlavia nemajú oficiálnu možnosť vytvoriť typickú rodinnú jednotku a preto sú im odopreté aj príslušné sociálne istoty. V každodennom živote sa potykajú s rôznymi prekážkami, ktoré im okrem iných sťažujú ako partnerom prístup k finančným pôžičkám, spoluvlastníctvu nehnuteľností.

„Gejské a lesbické páry zdieľajú aj na Slovensku rovnaké hodnoty ako všetky ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny,  pomoc a starostlivosť o svojich blízkych. Mnohé páry rovnakého pohlavia sa delia o rovnaké povinnosti ako zosobášené páry. Bez právneho uznania štátom ale nedostávajú rovnaké uznanie a ochranu pre svoje rodiny ako zosobášené páry. Bez ohľadu na to, že prijali zodpovednosť za blaho svojich detí a partnerov tak po hmotnej, ako aj emocionálnej stránke, z právneho hľadiska majú prinajlepšom štatút spoločnej domácnosti,“ hovorí Martin Macko z Iniciatívy Inakosť. „Projekt R.I.S.E. nám počas nasledujúcich dvoch rokov umožní upozorniť na túto situáciu slovenskú verejnosť a ľudí na rozhodujúcich pozíciách v štáte,“ dodáva Macko.

 

Projekt R.I.S.E. sa usiluje dosiahnuť zlepšenie situácie pokiaľ ide o nediskriminačné zobrazenie rodín LGBT ľudí, a zvýšiť informovanosť o obmedzenej kvalite života týchto rodín na úrovni rozhodovacích orgánov.

Projekt realizujú nasledovné organizácie: LGL (Litva), Mozaika (Lotyšsko); MNW (Poľsko), ACCEPT (Rumunsko), Bilitis (Bulharsko) a Iniciatíva Inakost (Slovensko).

Táto tlačová správa bola pripravená v rámci projektu “Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe (R.I.S.E)” s finančnou podporou programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo.