Napriek neexistencii právnej úpravy je možné situácie vznikajúce v  partnerskom živote riešiť:

  • Môžete so svojím partnerom, alebo partnerkou uzavrieť zmluvu o spolužití, v ktorej si upravíte niektoré praktické a právne aspekty spolužitia. V skutočnosti však môže byť pre vás aj napriek tejto zmluve ťažké presadiť si svoje práva. V prípade majetkových sporov sa uplatňuje právny poriadok štátu, v ktorom ku sporu došlo.

 

  • Heterosexuálne páry, ktoré sa z  vlastného presvedčenia a  osobných dôvodov odmietli zosobášiť, majú na úrovni partnerského života rovnaké práva ako homosexuálne páry

 

  • Je viacero štátov, ktoré umožňujú uzavretie sobáša, avšak vo väčšine krajín sa vyžaduje, aby aspoň jedna z osôb bola jej štátnym občanom, resp. mala tu trvalý alebo dlhodobý pobyt. Z  mnohých štátov spomenieme v  Európe aspoň Belgicko, Dánsko, Holandsko a Španielsko.

 

  • Podľa Občianskeho zákonníka môže byť váš partner alebo vaša partnerka považovaná za blízku osobu, má to vplyv najmä na posúdenie vášho vzťahu, s  ktorým právny poriadok spája právne dôsledky (napríklad ako blízka osoba môžete odoprieť vypovedať na súde alebo polícii).

 

  • V  rôznych životných situáciách, pri ktorých vykonávate právne úkony (zastupovanie v  bežných veciach, preberanie zásielok, uzatváranie kúpnopredajných zmlúv) sa môžete vzájomne splnomocniť na zastupovanie. Môžete udeliť aj tzv. generálnu plnú moc a  splnomocniť tak partnera alebo partnerku na všetky právne úkony. Podľa druhu právnych úkonov musí byť podpis na plnej moci úradne overený. Overenie vykoná ktorýkoľvek notár alebo matrikár. Na základe plnej moci s overeným podpisom splnomocniteľa môžete nahliadať do zdravotnej dokumentácie partnera alebo partnerky. Tým môžete získať informácie o  zdravotnom stave, napríklad v  prípade hospitalizácie alebo náhleho úrazu.

 

  • Podľa definície obsiahnutej v  Občianskom zákonníku, ak spolu žijete, vytvárate tým domácnosť. V  zmysle tejto právnej úpravy sa spolupodieľate na jej financovanía  deklarujete, že v  nej spoločne žijete. To, kto sa akým spôsobom a rozsahom podieľa na jej spolufinancovaní, je na vašej dohode. Takáto dohoda môže byť ústna aj písomná a môže mať význam pre prípad rozchodu (pri vysporiadaní spoločného majetku) alebo pre prípad úmrtia partnera či partnerky. Medzi partnermi však nevzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

  • Pre vysporiadanie majetku po smrti je lepšie zanechať závet. Vyhnete sa tak dedeniu zo zákona, v  rámci určených dedičských skupín, kde by ste najskôr prišli na rad v  druhej alebo až tretej dedičskej skupine. Závet je najvhodnejšie spísať u  notára, ktorý ho ihneď zaregistruje v  Centrálnom registri závetov. Závet môžete spísať aj vlastnoručne a vlastnoručne ho podpísať. Kedykoľvek v  budúcnosti ho budete môcť nahradiť novým závetom. Na to, aby sa o  závete vedelo, je potrebné zaslať ho do úschovy notárovi, ktorý ho zaeviduje v  centrálnom registri. Nie je však vylúčené, že najbližšia rodina, obzvlášť, ak neschvaľuje váš partnerský vzťah, napadne platnosť závetu na súde.

 

Informácie sú uvedené v brozúre  Spoznaj svoje práva pre lesby, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí, ktorú vydalo Queer leaders Forum, Q-centrum.