Pravidlá súťaže „Toto ste vedeli?“

I. Organizátor súťaže

1. Organizátorom súťaže je organizácia Iniciatíva inakosť so sídlom Rajská 4, 81108 Bratislava, IČO: 37995545, zapísanú v registri mimovládnych organizácií Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-28830  (ďalej len „organizátor“).

II. Doba a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha počas udalosti Palma Live, dňa 01. 05. 2024.
 2. Do súťaže sa možno zapojiť počas doby súťaže na základe splnenia podmienok uvedených v bode III. štatútu súťaže
 3. Súťaž prebieha prostredníctvom internetu.

III. Podmienky účasti v súťaži a zapojenie do súťaže

 1. Súťaže sa počas doby trvania súťaže môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Podmienkou zapojenia sa je vyplnenie súťažného kvízu, ktorý sa nachádza v stánku organizátora počas podujatia, po naskenovaní QR kódu.
 2. Každá osoba spĺňajúca podmienky podľa predchádzajúcej vety bude zaradená do žrebovania o výhry v súťaži, pokiaľ z týchto podmienok ďalej nevyplýva inak.
 3. Organizátor súťaže vyžrebuje zo všetkých komentárov náhodným výberom 1 výhercu, ktorý získa sadu dúhového merchu.
 4. Odovzdanie výhry môže organizátor súťaže alebo spoločnosť podmieniť preukázaním splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel súťaže, ako aj podpisom preberacieho protokolu o odovzdaní výhry.

IV. Vyžrebovanie výhercov súťaže a výhry v súťaži

 1. Žrebovanie bude realizované náhodným výberom. Žrebovanie výhercu je neverejné a zabezpečuje ho organizátor súťaže. Uskutoční do 14 pracovných dní od dátumu konania súťaže, špecifikovanom v bode II. 1..
 2. Výhrou v súťaži je 1x sada dúhového merchu.
 3. Vyžrebovaný bude tiež náhradník v rovnakom počte ako výherca, pre prípad, že výhra v súťaži nebude výhercovi odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhercu sa nepodarí kontaktovať atď.), ako aj z dôvodov na strane organizátora – napr. vylúči výhercu zo súťaže pre porušenie pravidiel súťaže. Náhradníci budú vyžrebovaní v záväznom poradí, v ktorom nastúpia na miesto výhercu, ktorému výhra nebola odovzdaná.
 4. Výhercu bude o výhre informovať organizátor súťaže oznámením najneskôr do 48 hodín od termínu žrebovania prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zanechá počas vypĺňania kvízu.

V. Informovanie o výhre a odovzdávanie výhier v súťaži

 1. Každý výherca a príp. i náhradník bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu max do 48 hodín po žrebovaní. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži je aj výzva na potvrdenie záujmu výhercu o prevzatie výhry v súťaži a prípadné doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie a prevzatie výhry a dojednanie konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a čerpania, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov výhercu. Výherca je povinný svoj záujem o prevzatie výhry potvrdiť elektronicky na e-mailovú adresu inakost@inakost.sk, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa upovedomenia výhercu podľa prvej vety tohto bodu. Podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi je udelenie súhlasu výhercu so spracovaním jeho osobných údajov na účely súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt; výherca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky (potvrdením elektronického súhlasu) alebo písomne.
 1. V prípade, ak najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa uskutočnenia upovedomenia výherca nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry v súťaži a/alebo neudelí organizátorovi súťaže a/alebo spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho nárok na akúkoľvek výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká a na jeho miesto nastupuje náhradník.
 1. Výhra bude odovzdaná realizovaná za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom.
 1. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať a/alebo realizovať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Rovnako v prípade, ak sa výhercu nepodarí o jeho výhre v súťaži upovedomiť najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa prvého pokusu o uskutočnenie upovedomenia, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
 1. Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu upravujúceho odovzdanie, prevzatie a realizáciu výhry, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora súťaže.
 2. Výhra bude odovzdaná osobne v sídle organizátora, prípadne iným spôsobom, po dohode s výhercom (napr. prostredníctvom organizátorom vybranou zásielkovou spoločnosťou).
 3. Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

VI. Osobitné ustanovenia

 1. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal alebo sa pokúsil konať v rámci súťaže v rozpore s pravidlami súťaže alebo v rozpore s právnymi predpismi, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník súťaže môže byť zo súťaže bez akejkoľvek náhrady organizátorom súťaže vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť.
 1. Zo súťaže sú vylúčení tiež všetci zamestnanci organizátora a spoločnosti ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná, príp. ak došlo k jej odovzdaniu, môže sa organizátor súťaže domáhať jej vrátenia alebo spôsobenej škody. Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 1. Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťami disponujúcimi právami k sociálnym sieťam alebo tieto siete prevádzkujúce. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú udeľované organizátorovi súťaže a spoločnosti. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi súťaže.
 1. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 1. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel súťaže. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách súťaže.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby).
 1. Organizátor súťaže ani spoločnosť nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor súťaže ani spoločnosť nezodpovedajú za akékoľvek škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať.
 1. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto pravidiel.
 1. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na webe Iniciatívy Inakosť.Bratislava, dňa 30.4.2024