O nás

O nás

Slovensko ako krajina, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne bez ohľadu na to kým sú alebo koho milujú.

Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života LGBTI ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.

Pri svojej činnosti vychádzame z hodnôt: rovnosť a nediskriminácia, sloboda, spolupatričnosť, nestraníckosť, nezávislosť, transparentnosť, odbornosť a dôveryhodnosť.


História


Názov Iniciatíva Inakosť inšpirovaný slovenskou vizuálnou umelkyňou Annou Daučíkovovou sa po prvýkrát objavil ešte v roku 2000. Vtedy sa občianske združenia Ganymedes (pôsobiaci v SR od roku 1990), HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, dohodli na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho komunitu gejov, lesieb a bisexuálnych ľudí v Slovenskej republike. Pod touto značkou potom Ganymedes realizoval v rokoch 2000 až 2004 viaceré projekty, vrátane prvého návrhu zákona o životných partnerstvách.

V roku 2006 naštartovala opäť aktivity Iniciatívy Inakosť Hana Fábry z Prvého lesbického združenia Museion a spolu s ďalšími aktivistami rozbehla kampaň Kto je kto, ktorej súčasťou bola petícia za prijatie Zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia na Slovensku. V septembri 2006 sa Iniciatíva Inakosť pretransformovala z podoby neformálnej platformy do oficiálneho občianskeho združenia s právnou subjektivitou. Prvým predsedom združenia sa stal Július Kolenič. Jej hlavným poslaním od začiatku bola ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien v Slovenskej republike. Združenie začalo v roku 2007 organizovať Filmový festival inakosti a od roku 2013 je spoluorganizátorom Dúhového PRIDE Bratislava.  

Od roku 2012 je Iniciatíva Inakosť platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. Spoločne sa snažia o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich rodín, právne uznanie rodovej identity transrodových ľudí bez nutnosti sterilizácie a iných nie nevyhnutných lekárskych procedúr, inkluzívny a bezpečný vzdelávací systém, v ktorom nebude hroziť mladým LGBTI ľuďom šikanovanie, budú mať prístup k objektívnym informáciám o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a budú v ňom môcť plne uplatniť svoj potenciál a pod. Experti a expertky z Iniciatívy Inakosť sú členmi vládnych poradných orgánov ako napr. Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý bol zriadený v roku 2013 na náš podnet. S cieľom presadiť právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín sme v roku 2015 založili platformu Životné partnerstvo.


Správna rada


Martin Macko

výkonný riaditeľ


Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Od vzniku Výboru pre práva LGBTI ľudí v roku 2013, poradného orgánu vlády, je jeho podpredsedom.

Christián Havlíček

zástupca výkonného riaditeľa


Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK. Spoluzakladal združenie TransFúzia a má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva transrodovým ľuďom a ich blízkym. Spolupracoval na podujatiach, vzdelávacích aktivitách, advokácii a výskumoch zameraných na LGBTI témy.

Jana Jablonická - Zezulová

členka správnej rady


Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Iniciatíve Inakosť, kde sa venuje expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu, pôsobí od roku 2013. Za viac ako 10 rokov svojej práce v mimovládnom a akademickom sektore zrealizovala množstvo školení, workshopov a konferencií, participovala na výskumných úlohách a projektoch v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a LGBTI ľudí. Je členkou niekoľkých poradných orgánov vlády a iniciátorkou výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Zita Hosszúová

riaditeľka Filmového festivalu inakosti


Vyštudovala prvý stupeň Filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2007 zostavovala pre MFF Bratislava programovú sekciu British Queer Cinema. Súčasťou realizačného tímu Filmového festivalu inakosti je od roku 2009. V súčasnosti pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako vedúca Kina Lumière a okrem Filmového festivalu inakosti sa podieľa aj na realizácii Art Film Festu Košice.

Andrej Kuruc

riaditeľ Nomantinels


Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK a ekonómiu na EU. Dlhodobo sa venuje problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie divadlo Nomantinels, v ktorom pôsobí aj ako dramatik a herec. V Iniciatíve Inakosť pôsobí v oblasti psychologického poradenstva, vzdelávania a výskumu. Je členom Výboru pre práva LGBTI osôb a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.


Členské organizácie


Dúhový PRIDE Bratislava

Občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Jeho zakladajúcimi organizáciami sú Queer Leaders Forum a Iniciatíva Inakosť.

Prejsť na stránku Dúhového PRIDE

TransFúzia

TransFúzia je mimovládna organizácia so silným ľudskoprávnym zameraním, ktorá svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu kvality života trans ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zlepšeniu kvality života transrodových, vrátane transsexuálnych, rodovo nekonformných, genderqueer a ostatných nebinárnych ľudí, či ľudí s trans históriou a skúsenosťami. Presadzuje plnú akceptáciu trans ľudí nezávisle od rodového prejavu, sexuálnej a romantickej orientácie, intersexuálneho statusu, veku, či iného možného znevýhodnenia

Prejsť na stránku Transfúzie

Divadlo NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS je tu preto, aby sme nezabudli, že kultúra žije aj v nás bežných smrteľníkoch a smrteľníčkach, že dráma hovorí a môže zasiahnuť do formovania predstáv o tolerancii inakosti, že dokáže byť kanónom, ktorého delová guľa odpáli stereotypy a predsudky skryté v nás aj vo vás.

Prejsť na stránku Divadla NOMANTINELS

Športový klub Lotosové kvety

Lotosky sú prvým a zatiaľ jediným oficiálnym športovým klubom na slovenskej LGBTI scéne. Začali sme s volejbalom v roku 2011. V súčasnosti už máme zabehnutý aj florbal, beh a bedminton. Organizujeme medzinárodné športové podujatie Lotos Cup Bratislava. Stretávame sa tiež na výletoch a iných voľnočasových akciách. Klub je otvorený pre začínajúcich aj skúsenejších športovcov a športovkyne každého veku. Máš aj ty radosť zo športu a rád spoznávaš fajn ľudí? Tešíme sa na teba! 

Prejsť na stránku Lotosových kvetov

SIGNUM – Dúhoví kresťania

Definuje nás kresťanská viera a zároveň iná než väčšinová sexuálna orientácia alebo rodová identita. Vytvárame bezpečný priestor, kde sa môžeme stretávať, spoznávať, zažívať prijatie a rásť po osobnostnej, intelektuálnej aj duchovnej stránke. Spoločne hľadáme odpovede na problémy, o ktorých v našich cirkvách, rodinách či práci bežne nemôžeme alebo sa hanbíme hovoriť. Ako občianske združenie sa snažíme aj pozitívne meniť našu spoločnosť na čoraz otvorenejšie, tolerantnejšie a prijímajúcejšie prostredie.

Prejsť na stránku SIGNUM

Rovnosť

Rovnosť

Základným princípom, na ktorom je náš štát postavený je, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Aj vďaka našej činnosti je princíp zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity je obsiahnutý v zákone o rovnakom zaobchádzaní a platí pre oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb vrátane bývania a pre oblasť vzdelávania. Naše aktivity v súčasnosti zameriavame na napĺňanie tejto legislatívy v praxi. Našim cieľom je rovnosť reálna, nie iba zákonná. V tomto prípade teda nepostačuje iba garantovanie rovnosti v zákonoch, ale je potrebné prijať také opatrenia a aktivity, aby k napĺňaniu všeobecného princípu rovnosti pre LGBTI ľudí fakticky došlo.

Pozvánka na inKonferenciu

Pozývame vás na inKonferenciu!  inKonferencia je výročná konferencia, ktorá podnecuje odbornú diskusiu o téme ľudských práv LGBTI+ ľudí. Prezentujú sa na nej výsledky výskumov, prebiehajúce aktivity,…


Sme Tepláreň. Iniciatíva Ide nám o život pozýva ľudí na Slovensku, aby spoločne vytvorili bezpečné miesta pre všetkých

Mesiac po tragickom teroristickom útoku pred podnikom Tepláreň v Bratislave mieriacom na LGBTI+ komunitu, Slovensko stále čaká na potrebné zmeny, ktoré by viedli k vytvoreniu bezpečnejšieho…


Výzva Ide nám o život

Organizácie na podporu práv LGBTI+ ľudí dnes predstavili iniciatívu Ide nám o život, ktorou chcú vládu a parlament vyzvať, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a…


Analýza právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia na Slovensku

Iniciatíva Inakosť zverejnila analýzu slovenskej legislatívy upravujúcej spolužitie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Súčasný právny stav na Slovensku páry rovnakého pohlavia takpovediac právne…


Projekt R.I.S.E for change: Každodenné problémy LGBTI rodín

Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým…


Upozorňovala na problémy komunity počas pandémie. Ria Gehrerová má cenu za médiá

Novinárka Denníka N získala Cenu Inakosti druhý raz po sebe. Jej články sú u nás jedinečné.    Pandémia zvýraznila nerovnosť medzi LGBTI+ ľuďmi a väčšinovou spoločnosťou na Slovensku. Novinárka…


Situácia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom je kritická

Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných…


Otvorený list k návrhu novely ústavy zakazujúcej právnu zmenu pohlavia

Vážená pani poslankyňa/Vážený pán poslanec, celý náš profesionálny život pracujeme s transrodovou komunitou a preto sme sa rozhodli sprostredkovať Vám reakcie transrodových ľudí po tom, ako ste…


Môže sa novinár/ka pýtať verejne činnej osoby na jeho alebo jej sexuálnu orientáciu?

Údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie danej osoby sa podľa nášho práva považujú za „citlivé“ a podliehajú osobitným podmienkam spracovania. Zároveň platí, že verejne činné…


Projekt R.I.S.E for change: Slovensko je jednou z posledných 6 krajín EÚ, ktoré vôbec neuznávajú rodiny párov rovnakého pohlavia

Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca…


Za farebnú kultúru

Občianske združenia Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadlo NOMANTINELS v nadväznosti na zamietnutie žiadostí o dotácie na podporu znevýhodnených skupín zverejňujú výzvu Za farebnú…


Vyhlásenie LGBTI organizácií k vývoju na Ministerstve kultúry SR

23. mája 2019 predložilo MK do medzirezortného pripomienkového konania úplne nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo ním chce zakotviť…


Ministerka kultúry zastavila financovanie projektov zameraných na LGBTI ľudí (Tlačová správa)

Ministerka kultúry osobne rozhodla o tom, že ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nebude…


Odmietame zneužívanie témy práv LGBTI ľudí v predvolebných kampaniach (Spoločné vyhlásenie LGBTI organizácií na Slovensku)

Odmietame zneužívanie témy práv LGBTI ľudí v predvolebných kampaniach (Spoločné vyhlásenie LGBTI organizácií na Slovensku) Ústava SR vymedzuje základné hodnotové vymedzenie nášho štátu a hovorí, že…


Otvorený list predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu

Vážený pán predseda vlády, ignorácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí zo strany vlády a štátu za posledné desaťročie spôsobila nahromadenie a vyostrenie problémov, ktorým táto…


Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 2017

Iniciatíva Inakosť zrealizovala v druhej polovici roka 2017 celoslovenský LGBT prieskum. Cieľom bolo zmapovať život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí a získať čo…


Aké opatrenia podporujú LGBT ľudia?

V celoslovenskom LGBT prieskume sme sa pýtali LGBT ľudí aj na ich podporu navrhovaných opatrení v ich prospech, aké by im podľa nich pomohli a akú dôležitosť im pripisujú. Podpora legislatívnych…


Akým problémom čelia LGBT ľudia na Slovensku

Lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, považujú za najzávažnejší problém LGBT ľudí na Slovensku (81,9 % respondentov a respondentiek)…


Vyhlásenie členov a členiek zastupujúcich občiansku spoločnosť v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vážnym útokom na slobodu prejavu, slobodu tlače, práva na informácie, na tie základné práva, bez slobodného uplatnenia…


#pribehyoprijati – Diana hovorí o vyautovaní sa v práci

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……Zdravie

Zdravie

Všetci ľudia majú právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Sexuálne a reprodukčné zdravie je základným aspektom tohto práva. Naším cieľom je aby zdravotnícke zariadenia, tovary a služby boli dostupné pre všetkých ľudí a teda reagovali aj na špecifické potreby transrodových ľudí. Právne uznanie rodovej identity nesmie byť podmienené odňatím reprodukčných orgánov. Svojou činnosťou podporujeme programy a služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzdelávania, prevencie, starostlivosti a liečby.

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania Parlament dnes väčšinou 87 hlasov posunul do druhého čítania návrh poslankýň Andrejuvovej, Hudecovej a Záborskej a poslanca…


Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí

Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí Minister zdravotníctva podpísal dlhodobo chýbajúci štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú…


Stanovisko poradenských centier k snahám o opätovné zavedenie nútených kastrácií transrodových ľudí na Slovensku

inPoradňa v Bratislave a PRIZMA Košice sú poradenské centrá, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí a majú tak priamu skúsenosť s aktuálnymi problémami…


Ministerstvo zdravotníctva prijalo prelomové usmernenie k právnej zmene pohlavia

Slovensko bolo až doteraz jednou z posledných európskych krajín, ktoré vyžadovali od transrodových ľudí pri právnej zmene pohlavia (a teda zmene ich mena a rodného čísla) podstúpenie kastračného…


Situácia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom je kritická

Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných…


Otvorený list k návrhu novely ústavy zakazujúcej právnu zmenu pohlavia

Vážená pani poslankyňa/Vážený pán poslanec, celý náš profesionálny život pracujeme s transrodovou komunitou a preto sme sa rozhodli sprostredkovať Vám reakcie transrodových ľudí po tom, ako ste…Bezpečie

Bezpečie

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, majú právo na osobnú bezpečnosť a ochranu štátom pred násilím alebo telesnou ujmou spôsobenou štátnymi orgánmi, jednotlivcami alebo skupinami. Zločiny z nenávisti rozdeľujú spoločnosť. Tieto trestné činy musia byť špeciálne odsúdené, aby sa zabránilo situácii, keď sa príslušná skupina cíti šikanovaná ako celok a jej členovia žijú v neustálom strachu z útoku. Predsudky voči skupinám obyvateľstva môžu viesť k sérii následkov: v rozmedzí od strachu zo zločinov, neschopnosti podieľať sa na bežných spoločenských aktivitách, až po paranoju a nelegálnu svojpomoc. Náš trestný zákon pristupuje k nenávisti voči sexuálnej orientácii rovnako vážne ako k nenávisti na základe náboženstva, rasy, národnosti a pod. ale vôbec nezmieňuje nenávisť voči rodovej identite, hoci práve transrodoví ľudia zažívajú najviac násilia. Okrem snáh o zmenu legislatívy svojimi aktivitami prispievame k zlepšeniu monitoringu, nahlasovania a predchádzania nenávistných prejavov a zločinov voči LGBTI ľuďom na Slovensku.

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania Parlament dnes väčšinou 87 hlasov posunul do druhého čítania návrh poslankýň Andrejuvovej, Hudecovej a Záborskej a poslanca…


Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí

Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí Minister zdravotníctva podpísal dlhodobo chýbajúci štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú…


Poradenstvo pre mladých transrodových a nebinárnych ľudí

Svet je rodovo rozmanitý a veľmi pestrý, ale vnímame, že nie vždy je ľahké v ňom nájsť bezpečné miesto pre svoje sebavyjadrenie. Preto, ak sa cítiš osamelo, potrebuješ viac informácií o procese…


Pozvánka na inKonferenciu

Pozývame vás na inKonferenciu!  inKonferencia je výročná konferencia, ktorá podnecuje odbornú diskusiu o téme ľudských práv LGBTI+ ľudí. Prezentujú sa na nej výsledky výskumov, prebiehajúce aktivity,…


Sme Tepláreň. Iniciatíva Ide nám o život pozýva ľudí na Slovensku, aby spoločne vytvorili bezpečné miesta pre všetkých

Mesiac po tragickom teroristickom útoku pred podnikom Tepláreň v Bratislave mieriacom na LGBTI+ komunitu, Slovensko stále čaká na potrebné zmeny, ktoré by viedli k vytvoreniu bezpečnejšieho…


Výzva Ide nám o život

Organizácie na podporu práv LGBTI+ ľudí dnes predstavili iniciatívu Ide nám o život, ktorou chcú vládu a parlament vyzvať, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a…


Inakosť otvorila poradňu pre LGBTI ľudí na Slovensku

Iniciatíva Inakosť otvorila inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v…


Vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

Odmietame zavádzajúce spájanie Istanbulského dohovoru s témou práv LGBTI ľudí. Neexistuje štát, v ktorom by boli manželstvá pre páry rovnakého pohlavia zavedené na základe ratifikácie Istanbulského…Vzdelanie

Vzdelanie

Vzdelávanie má byť podľa nás zamerané na čo najširší rozvoj osobnosti, nadania a duševných aj telesných schopností všetkých študujúcich a reagovať na potreby študujúcich všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít. Vzdelávanie by malo byť zamerané na prehlbovanie úcty k ľudským právam, k rodičom a rodinným príslušníkom každého dieťaťa, jeho kultúrnej identite, jazyku a hodnotám v duchu porozumenia, mieru, tolerancie a rovnosti, a aby sa prihliadalo na rešpektovanie rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít. Preto je naším cieľom, aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI ľuďoch a o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a aby sa školy a vzdelávacie inštitúcie stali bezpečnými miestami, kde všetci vrátane LGBTI ľudí nájdu ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia vrátane šikanovania a obťažovania. Preto už viac ako desaťročie organizujeme školenia, odborné semináre, diskusie, vydávame publikácie a články.

Online workshopy o témach súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi

Radi by ste sa dozvedeli viac o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku, coming oute dieťaťa, transrodových ľuďoch,  o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a ďalších témach…


Aj ty sa môžeš vzdelávať na tému práv LGBTI ľudí!

Dôležitým nástrojom zvyšovania povedomia mladých ľudí o ľudských právach vo všeobecnosti sú scitlivovacie tréningy, ktoré robí množstvo mimovládnych organizácií. V oblasti ľudských práv LGBT ľudí sa…Rodina

Rodina

Láska zohráva kľúčovú úlohu pre šťastný život ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, či rodovú identitu. Gejské a lesbické páry zdieľajú rovnaké hodnoty ako ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny a výpomoc svojim blízkym. Mnohé páry rovnakého pohlavia sa delia o rovnaké povinnosti ako zosobášené páry. Bez právneho uznania štátom však nedostávajú rovnaké uznanie a ochranu pre svoje rodiny ako zosobášené páry. Bez ohľadu na to, že prijali zodpovednosť za blaho svojich detí a partnerov tak po hmotnej, ako aj emocionálnej stránke, z právneho hľadiska majú prinajlepšom štatút spoločnej domácnosti. Bez práva na sobáš sú páry rovnakého pohlavia a ich deti ukrátené doslova o množstvo právnych a hmotných zodpovedností a foriem ochrany, ako aj o citový, spoločenský a duchovný rozmer, ktorý manželstvo pre mnohých má. Preto sme založili platformu Životné partnerstvo, ktorá chce uzákoniť túto formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb.

Analýza právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia na Slovensku

Iniciatíva Inakosť zverejnila analýzu slovenskej legislatívy upravujúcej spolužitie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Súčasný právny stav na Slovensku páry rovnakého pohlavia takpovediac právne…


Projekt R.I.S.E for change: Každodenné problémy LGBTI rodín

Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým…


„Vieme, že láska je tým, čo robí rodinu,“ odkazuje občianske združenie Dúhové rodiny, ktoré získalo Cenu Inakosti

Občianske združenie Dúhové rodiny je hlasom LGBTI+ rodičov a ich detí na Slovensku. Cenu Inakosti získalo za rozvoj teplej komunity, konkrétne za komunitné aktivity pre páry rovnakého pohlavia, ktoré…


List poslancom od rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí je počinom roka 2021

Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí získalo Cenu Inakosti za otvorený list, ktorý poslali poslancom a poslankyniam a ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí. Inakosť považuje verejnú obhajobu…


Projekt R.I.S.E for change: Slovensko je jednou z posledných 6 krajín EÚ, ktoré vôbec neuznávajú rodiny párov rovnakého pohlavia

Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca…


#pribehyoprijati – Robo hovorí, prečo je hrdý na svoju mamu

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


#pribehyoprijati – Roman hovorí o vzťahu s mamou

  Roman Samotný z Queer Slovakia vystúpil v sérii Príhehy o prijatí, v ktorej rozprávajú LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou,…


Právne tipy pre páry rovnakého pohlavia

Napriek neexistencii právnej úpravy je možné situácie vznikajúce v  partnerskom živote riešiť: Môžete so svojím partnerom, alebo partnerkou uzavrieť zmluvu o spolužití, v ktorej si upravíte niektoré…


Tipy na kvalitnejšie partnerské vzťahy

Vytvorenie vzťahu s niekým, do koho ste blázon, je jeden z najlepších pocitov v živote. Vytvorenie úspešného a trvalého vzťahu si však vyžaduje úsilie. Nasledujúce tipy vám pomôžu byť skvelým…


Tipy ako byť skvelým partnerom, či partnerkou

Vstup do vzťahu, ktorý tvoria dvaja partneri, alebo dve partnerky je taký istý ako do každého iného vzťahu.  Dvaja ľudia sa stretnú a vzájomne sa spoznávajú. Niektoré veci sa nikdy nezmenia, aj keď…Kontakt

Kontaktujte nás


Kontaktné informácie

Iniciatíva Inakosť
občianske združenie
Rajská 4, 811 08 Bratislava
IČO: 37995545
DIČ: 2022247711
IČ DPH: SK2022247711 (§7a)
IBAN: SK46 8330 0000 0024 0039 4730
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Korešpondenčná adresa:
Iniciatíva Inakosť
P.O. Box 15
810 00 Bratislava 1
E-mail: inakost@inakost.sk
Tel.: +421 252 444 187

 

Kontakt pre médiá:
media@inakost.sk


Napíšte nám


  Úvod


  Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.

  „Súdržnosť a vzájomné pomáhanie vo všetkých ťažkostiach nech je krédom všetkých homosexuálnych. Vždy a všade nech vystupujú sebavedome. Na ich tvári nech sa zrkadlí sebavedomie, istota a vedomie svojej čestnosti a pocitu o dobre vykonanej práci pre spoločnosť.“

  — Imrich Matyáš, aktivista za odstresnenie homosexuality (50. roky 20. storočia)
  Zistite viac informácií o živote Imriche Matyáša

  Nechcete zmeškať žiadnu informáciu?

  Aktuálne novinky a informácie nájdete vždy v našom newsletteri.