Pravidlá súťaže „Dúha na POHODE 2023“

Pravidlá súťaže „Dúha na POHODE 2023“

I. Organizátor súťaže

1. Organizátorom súťaže je organizácia Iniciatíva inakosť so sídlom Rajská 4, 81108 Bratislava, IČO: 37995545, zapísanú v registri mimovládnych organizácií Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-28830  (ďalej len „organizátor“).

II. Doba a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha počas festivalu POHODA 2023, konkrétne dňa 07.07.2023.
 2. Do súťaže sa možno zapojiť počas doby súťaže na základe splnenia podmienok uvedených v bode III. štatútu súťaže
 3. Súťaž prebieha prostredníctvom internetu.

III. Podmienky účasti v súťaži a zapojenie do súťaže

 1. Súťaže sa počas doby trvania súťaže môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Podmienkou zapojenia sa je vyplnenie súťažného kvízu, ktorý sa nachádza v stánku organizátora počas podujatia Pohoda 2023, po naskenovaní QR kódu; a preukázanie potvrdenia o účasti na podujatí Pohoda 2023 v podobe platného lístka/náramku z daného ročníka.
 1. Každá osoba spĺňajúca podmienky podľa predchádzajúcej vety bude zaradená do žrebovania o výhry v súťaži, pokiaľ z týchto podmienok ďalej nevyplýva inak.
 1. Organizátor súťaže vyžrebuje zo všetkých komentárov náhodným výberom 3 výhercov, pričom jeden získa print Ivany Šátekovej,ktorý vznikol na podporu Iniciatívy ide nám o život a dvaja výhercovia získajú sadu dúhového merchu. 
 2. Odovzdanie výhry môže organizátor súťaže alebo spoločnosť podmieniť preukázaním splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel súťaže, ako aj podpisom preberacieho protokolu o odovzdaní výhry.

IV. Vyžrebovanie výhercov súťaže a výhry v súťaži

 1. Žrebovanie bude realizované náhodným výberom. Žrebovanie výhercov je neverejné a zabezpečuje ho organizátor súťaže. Uskutoční sa dňa 14. 7. 2023.
 1. Výhrou v súťaži je 1x print Ivany Šátekovej a 2x sada dúhového merchu.
 2. Vyžrebovaní budú tiež náhradníci v rovnakom počte ako výhercovia, pre prípad, že výhra v súťaži nebude niektorému výhercovi odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhercu sa nepodarí kontaktovať atď.), ako aj z dôvodov na strane organizátora – napr. vylúči výhercu zo súťaže pre porušenie pravidiel súťaže. Náhradníci budú vyžrebovaní v záväznom poradí, v ktorom nastúpia na miesto výhercu, ktorému výhra nebola odovzdaná.
 3. Výhercov bude o výhre informovať organizátor súťaže oznámením najneskôr do 48 hodín od termínu žrebovania prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zanechá počas vypĺňania kvízu.

V. Informovanie o výhre a odovzdávanie výhier v súťaži

 1. Každý výherca a príp. i náhradník bude o výhre v súťaži upovedomený bez zbytočného odkladu max do 48 hodín po žrebovaní. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži je aj výzva na potvrdenie záujmu výhercu o prevzatie výhry v súťaži a prípadné doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie a prevzatie výhry a dojednanie konkrétnych podmienok jej odovzdania, prevzatia a čerpania, ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov výhercu. Výherca je povinný svoj záujem o prevzatie výhry potvrdiť elektronicky na e-mailovú adresu inakost@inakost.sk, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa upovedomenia výhercu podľa prvej vety tohto bodu. Podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi je udelenie súhlasu výhercu so spracovaním jeho osobných údajov na účely súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt; výherca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky (potvrdením elektronického súhlasu) alebo písomne.
 1. V prípade, ak najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa uskutočnenia upovedomenia výherca nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry v súťaži a/alebo neudelí organizátorovi súťaže a/alebo spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho nárok na akúkoľvek výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká a na jeho miesto nastupuje náhradník.
 1. Výhra bude odovzdaná realizovaná za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom.
 1. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať a/alebo realizovať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. Rovnako v prípade, ak sa výhercu nepodarí o jeho výhre v súťaži upovedomiť najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa prvého pokusu o uskutočnenie upovedomenia, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
 1. Odovzdanie výhry v súťaži môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu upravujúceho odovzdanie, prevzatie a realizáciu výhry, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora súťaže.
 2. Výhra bude odovzdaná osobne v sídle organizátora, prípadne iným spôsobom, po dohode s výhercom (napr. prostredníctvom organizátorom vybranou zásielkovou spoločnosťou).
 3. Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

VI. Osobitné ustanovenia

 1. Ak sa zistí, že účastník súťaže konal alebo sa pokúsil konať v rámci súťaže v rozpore s pravidlami súťaže alebo v rozpore s právnymi predpismi, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník súťaže môže byť zo súťaže bez akejkoľvek náhrady organizátorom súťaže vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť.
 1. Zo súťaže sú vylúčení tiež všetci zamestnanci organizátora a spoločnosti ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná, príp. ak došlo k jej odovzdaniu, môže sa organizátor súťaže domáhať jej vrátenia alebo spôsobenej škody. Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 1. Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťami disponujúcimi právami k sociálnym sieťam alebo tieto siete prevádzkujúce. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú udeľované organizátorovi súťaže a spoločnosti. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi súťaže.
 1. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 1. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel súťaže. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách súťaže.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby).
 1. Organizátor súťaže ani spoločnosť nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor súťaže ani spoločnosť nezodpovedajú za akékoľvek škody spôsobené výhrou v súťaži alebo v súvislosti s ňou. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdávania výhier. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať.
 1. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto pravidiel.
 1. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na webe Iniciatívy Inakosť.Bratislava, dňa 03.7.2023


Prinášame dúhu

Prinášame dúhu

Sme organizácie, združenia a iniciatívy, ktoré hľadajú riešenia pre zlepšenie života LGBTI ľudí na Slovensku. 


Iniciatíva Inakosť

Inakosť je platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. Spoločne sa snažia o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich rodín, právne uznanie rodovej identity transrodových ľudí bez nutnosti sterilizácie a iných nie nevyhnutných lekárskych procedúr, inkluzívny a bezpečný vzdelávací systém, v ktorom nebude hroziť mladým LGBTI ľuďom šikanovanie, budú mať prístup k objektívnym informáciám o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a budú v ňom môcť plne uplatniť svoj potenciál a pod. Experti a expertky z Iniciatívy Inakosť sú členmi vládnych poradných orgánov ako napr. Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý bol zriadený v roku 2013 na náš podnet. S cieľom presadiť právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín sme v roku 2015 založili platformu Životné partnerstvo.

Vetko o Iniciatíve Inakosť

Poďme spolu tvoriť férové Slovensko

Pomôžte nám splniť sen. Vďaka vašej podpore môžeme v Iniciatíve Inakosť meniť Slovensko, aby bolo krajinou, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú alebo koho milujú.

Podporiť Iniciatívu Inakosť finančne

Filmový Festival Inakosti

Filmový Festival Inakosti je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI menšina), ich rodičov, deti a priateľov. V roku 2022 sa uskutoční už 16. ročník podujatia, od roku 2007 ho na báze ročnej periodicity organizuje Iniciatíva Inakosť. FFi je kultúrnou a osvetovou aktivitou, ktorá je zameraná na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI ľudí. Snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI minorite ako aj jej jednotlivcom kultúrno-spoločenský rámec pre sebapoznávanie.

Viac o FFi

Ide nám o život

Ide nám o život iniciatívou organizácií na podporu práv LGBTI+ ľudí t, ktorou chcú vládu a parlament vyzvať, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a zároveň ich zrovnoprávnili s celou našou spoločnosťou. Súčasťou výzvy, ktorú môže podporiť aj verejnosť, je súbor požiadaviek na zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí v našom štáte.

Všetko o iniciatíve Ide nám o život

inPoradňa

Od roku 2018 Iniciatíva Inakosť formou inPoradne poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Viac o inPoradni

Dúhový PRIDE Bratislava

Občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Jeho zakladajúcimi organizáciami sú Queer Leaders Forum a Iniciatíva Inakosť.

Prejsť na stránku Dúhového PRIDE

Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí

Združenie bolo založené v roku 2020 v reakcii na nepriaznivú situáciu práv LGBTI+ na Slovensku. Cieľom združenia je spojiť rodiny a priateľov LGBTI+ ľudí do jednej skupiny pre silnejší hlas, poskytnúť podporu rodičom detí v procese ich prijatia a pomôcť zmeniť názory spoločnosti na LGBTI+ ľudí. Združenie tiež aspiruje na scitlivenie spoločnosti a zmeny v legislatíve. V roku 2022 ZRP LGBT+ obdržalo ocenenie Cena inakosti v kategórii Počin roka za Otvorený list poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky.

Všetko o ZRP

Dúhový kompas

Dúhový kompas je súbor štyroch nástrojov pre médiá, organizácie aj jednotlivcov, ktorí chcú o LGBTI+ ľuďoch a témach hovoriť citlivo, s rešpektom a bez predsudkov.

Stránka Dúhového kompasu

Dúhová stužka

Kampaň, ktorá na Slovensku vznikla k príležitosti Medzinárodného dňa proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT). V roku 2023 prebiehal už jej tretí ročník.  Cieľom je viditeľne vyjadriť solidaritu LGBTI+ komunite a podporiť dúhové organizácie a iniciatívy pôsobiace na Slovensku.

Všetko o Dúhovej stužke

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Iniciatíva Inakosť (Nezisková organizácia) je platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. (ďalej spolu len „Prevádzkovateľ“ alebo „Organizátori“). V prípade otázok, súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: kontakt@inakost.sk. Dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďujeme v rámci našej činnosti a ako tieto údaje používame a chránime.

1. KTORÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Vo všeobecnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä nasledovné osobné údaje:

a) Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje zaraďujeme najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu prevádzky a adresu elektronickej pošty

b) Informácie o finančných príspevkoch
Medzi informácie o finančných príspevkoch zaraďujeme najmä čísla Vašich bankových účtov, z ktorých ste nám poslali dobrovoľný finančný príspevok, výšku príspevku ako aj poznámky uvedené v jednotlivých prevodoch.

c) Údaje zahrnuté v komunikácii
Medzi údaje zahrnuté v komunikácii zaraďujeme v prvom rade akékoľvek osobné údaje poskytnuté nám v rámci komunikácie, ale zároveň aj samotný obsah komunikácie, teda napríklad obsah e-mailu, či facebookovej správy.

2. AKO ÚDAJE POUŽÍVAME A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe vášho dobrovoľného súhlasu, a to najmä za účelom komunikácie s Vami, informovania Vás o našej činnosti, ale aj za účelom prípravy a financovania aktivít, kvôli ktorým iniciatíva vznikla. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám poskytnete záleží na Vás. Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené zo zákona, napríklad v rámci transparentného účtu sú viditeľné názvy účtov prispievateľov.

3. AKO ÚDAJE ZDIEĽAME

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým iným mimo Prevádzkovateľa.
V ostatných ohľadoch sprístupňujeme Vaše osobné údaje len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri plnení účelu iniciatívy, zastupujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, profesionálnym poradcom (napr. marketingová agentúra) a profesionálnym poskytovateľom služieb (napr. IT spoločnosť), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej iniciatívy, vrátane zamestnancov týchto osôb. Nemáme žiadne osoby, ktoré by Vaše osobné údaje spracúvali za nás. Pri našich aktivitách však využívame bežne dostupné nástroje spracúvania a zdieľania dát ako napr. Google Drive, Google Forms, Gmail a podobne, ktoré môžu obsahovať aj Vaše osobné údaje. Vždy dbáme na to, aby prístup k Vašim osobným údajom mal len úzky okruh ľudí a overených partnerov.

4. DO AKÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME OSOBNÉ ÚDAJE

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizujeme iba príležitostne. Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky alebo na serveroch umiestnených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. v Nemecku). Pri našej činnosti využívame aj globálnych poskytovateľov služieb ako napr. Google, LLC., Meta Platforms, Inc., LinkedIn Ireland Unlimited Company, Microsoft Corporation a MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC a to najmä na účely iniciatívy, marketingové účely a prezentáciu iniciatívy. Títo poskytovatelia sa nachádzajú v USA, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA, vykonávame vždy na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR.

5. AKO MÔŽETE NAKLADAŤ S VAŠIMI ÚDAJMI

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete kontaktovaním zakladateľov iniciatívny prostredníctvom uvedených e-mailov uvedených vyššie. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti. Platné právne predpisy ako sú Zákon, resp.Nariadenie Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona.

b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu v súlade s článkom 16 Nariadenia a § 22 Zákona, ktorú na základe Vašej žiadosti vykonáme.

c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 17 Nariadenia a § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, úspešne namietli náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Napokon pokiaľ je dôvodom na výmaz osobných údajov splnenie povinnosti v zmysle Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účel archivácie, vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel alebo pokiaľ je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky v zmysle článku 18 Nariadenia a § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva a napokon pokiaľ už Prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje avšak Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku. Vaše údaje sme oprávnení naďalej spracúvať s Vašim súhlasom alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo z dôvodov verejného záujmu.

e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte v zmysle článku 20 Nariadenia a § 26 Zákona právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte v súlade s článkom 21 Nariadenia a § 27 Zákona právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje vymažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením či Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.

h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

6. ODKIAĽ MÁME VAŠE ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré spracúvame získavame priamo od Vás a prostredníctvom našej stránky www.inakost.sk a ďalších stránok, z ktorých odkazujeme na tento dokument.

7. AKO DLHO A KDE ÚDAJE UCHOVÁVAME

Vaše osobné údaje uchovávame do skončenia účelu v bode 2, avšak najneskôr do odvolania súhlasu.

8. SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Rovnako ako ostatní, ktorí prevádzkujú webové stránky, aj my používame súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok a ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookies).Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/.Naša webová stránka používa súbory cookies na prevádzkové účely, nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky (funkčné a technické cookies). Tieto cookies sú dočasné, neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. HKV zároveň využíva analytické nástroje spoločnosti Google na monitorovanie návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie marketingového obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

10. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.


O nás

O nás

Slovensko ako krajina, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne bez ohľadu na to kým sú alebo koho milujú.

Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života LGBTI ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.

Pri svojej činnosti vychádzame z hodnôt: rovnosť a nediskriminácia, sloboda, spolupatričnosť, nestraníckosť, nezávislosť, transparentnosť, odbornosť a dôveryhodnosť.


História


Názov Iniciatíva Inakosť inšpirovaný slovenskou vizuálnou umelkyňou Annou Daučíkovovou sa po prvýkrát objavil ešte v roku 2000. Vtedy sa občianske združenia Ganymedes (pôsobiaci v SR od roku 1990), HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, dohodli na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho komunitu gejov, lesieb a bisexuálnych ľudí v Slovenskej republike. Pod touto značkou potom Ganymedes realizoval v rokoch 2000 až 2004 viaceré projekty, vrátane prvého návrhu zákona o životných partnerstvách.

V roku 2006 naštartovala opäť aktivity Iniciatívy Inakosť Hana Fábry z Prvého lesbického združenia Museion a spolu s ďalšími aktivistami rozbehla kampaň Kto je kto, ktorej súčasťou bola petícia za prijatie Zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia na Slovensku. V septembri 2006 sa Iniciatíva Inakosť pretransformovala z podoby neformálnej platformy do oficiálneho občianskeho združenia s právnou subjektivitou. Prvým predsedom združenia sa stal Július Kolenič. Jej hlavným poslaním od začiatku bola ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien v Slovenskej republike. Združenie začalo v roku 2007 organizovať Filmový festival inakosti a od roku 2013 je spoluorganizátorom Dúhového PRIDE Bratislava.  

Od roku 2012 je Iniciatíva Inakosť platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. Spoločne sa snažia o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich rodín, právne uznanie rodovej identity transrodových ľudí bez nutnosti sterilizácie a iných nie nevyhnutných lekárskych procedúr, inkluzívny a bezpečný vzdelávací systém, v ktorom nebude hroziť mladým LGBTI ľuďom šikanovanie, budú mať prístup k objektívnym informáciám o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a budú v ňom môcť plne uplatniť svoj potenciál a pod. Experti a expertky z Iniciatívy Inakosť sú členmi vládnych poradných orgánov ako napr. Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý bol zriadený v roku 2013 na náš podnet. S cieľom presadiť právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín sme v roku 2015 založili platformu Životné partnerstvo.


Správna rada


Martin Macko

výkonný riaditeľ


Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Od vzniku Výboru pre práva LGBTI ľudí v roku 2013, poradného orgánu vlády, je jeho podpredsedom.

Michalea Dénešová

zástupkyňa výkonného riaditeľa


Vyštudovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, program Európske štúdiá. Práci v občianskom sektore a témam ľudských práv sa začala venovať už počas svojho bakalárskeho štúdia, spočiatku v oblasti práv žien a od roku 2019 pôsobí v Iniciatíve Inakosť. V rámci svojich činnosti sa venuje vzdelávaniu, tvorbe metodických postupov a priamo v organizácii spolupracuje na koordinácii rôznorodých projektov, organizácií podujatí, výskume a ďalších aktivitách.

Jana Jablonická - Zezulová

členka správnej rady


Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Iniciatíve Inakosť, kde sa venuje expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu, pôsobí od roku 2013. Za viac ako 10 rokov svojej práce v mimovládnom a akademickom sektore zrealizovala množstvo školení, workshopov a konferencií, participovala na výskumných úlohách a projektoch v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a LGBTI ľudí. Je členkou niekoľkých poradných orgánov vlády a iniciátorkou výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Zita Hosszúová

riaditeľka Filmového festivalu inakosti


Vyštudovala prvý stupeň Filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2007 zostavovala pre MFF Bratislava programovú sekciu British Queer Cinema. Súčasťou realizačného tímu Filmového festivalu inakosti je od roku 2009. V súčasnosti pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako vedúca Kina Lumière a okrem Filmového festivalu inakosti sa podieľa aj na realizácii Art Film Festu Košice.

Andrej Kuruc

riaditeľ Nomantinels


Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK a ekonómiu na EU. Dlhodobo sa venuje problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie divadlo Nomantinels, v ktorom pôsobí aj ako dramatik a herec. V Iniciatíve Inakosť pôsobí v oblasti psychologického poradenstva, vzdelávania a výskumu. Je členom Výboru pre práva LGBTI osôb a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.


Členské organizácie


Dúhový PRIDE Bratislava

Občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Jeho zakladajúcimi organizáciami sú Queer Leaders Forum a Iniciatíva Inakosť.

Prejsť na stránku Dúhového PRIDE

TransFúzia

TransFúzia je mimovládna organizácia so silným ľudskoprávnym zameraním, ktorá svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu kvality života trans ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zlepšeniu kvality života transrodových, vrátane transsexuálnych, rodovo nekonformných, genderqueer a ostatných nebinárnych ľudí, či ľudí s trans históriou a skúsenosťami. Presadzuje plnú akceptáciu trans ľudí nezávisle od rodového prejavu, sexuálnej a romantickej orientácie, intersexuálneho statusu, veku, či iného možného znevýhodnenia

Prejsť na stránku Transfúzie

Divadlo NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS je tu preto, aby sme nezabudli, že kultúra žije aj v nás bežných smrteľníkoch a smrteľníčkach, že dráma hovorí a môže zasiahnuť do formovania predstáv o tolerancii inakosti, že dokáže byť kanónom, ktorého delová guľa odpáli stereotypy a predsudky skryté v nás aj vo vás.

Prejsť na stránku Divadla NOMANTINELS

Športový klub Lotosové kvety

Lotosky sú prvým a zatiaľ jediným oficiálnym športovým klubom na slovenskej LGBTI scéne. Začali sme s volejbalom v roku 2011. V súčasnosti už máme zabehnutý aj florbal, beh a bedminton. Organizujeme medzinárodné športové podujatie Lotos Cup Bratislava. Stretávame sa tiež na výletoch a iných voľnočasových akciách. Klub je otvorený pre začínajúcich aj skúsenejších športovcov a športovkyne každého veku. Máš aj ty radosť zo športu a rád spoznávaš fajn ľudí? Tešíme sa na teba! 

Prejsť na stránku Lotosových kvetov

SIGNUM – Dúhoví kresťania

Definuje nás kresťanská viera a zároveň iná než väčšinová sexuálna orientácia alebo rodová identita. Vytvárame bezpečný priestor, kde sa môžeme stretávať, spoznávať, zažívať prijatie a rásť po osobnostnej, intelektuálnej aj duchovnej stránke. Spoločne hľadáme odpovede na problémy, o ktorých v našich cirkvách, rodinách či práci bežne nemôžeme alebo sa hanbíme hovoriť. Ako občianske združenie sa snažíme aj pozitívne meniť našu spoločnosť na čoraz otvorenejšie, tolerantnejšie a prijímajúcejšie prostredie.

Prejsť na stránku SIGNUM

Rovnosť

Rovnosť

Základným princípom, na ktorom je náš štát postavený je, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Aj vďaka našej činnosti je princíp zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity je obsiahnutý v zákone o rovnakom zaobchádzaní a platí pre oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb vrátane bývania a pre oblasť vzdelávania. Naše aktivity v súčasnosti zameriavame na napĺňanie tejto legislatívy v praxi. Našim cieľom je rovnosť reálna, nie iba zákonná. V tomto prípade teda nepostačuje iba garantovanie rovnosti v zákonoch, ale je potrebné prijať také opatrenia a aktivity, aby k napĺňaniu všeobecného princípu rovnosti pre LGBTI ľudí fakticky došlo.

Navrhnite nominácie na Ceny Inakosti 2023

Aj tento rok Iniciatíva Inakosť prichádza s Cenami Inakosti. Radi by sme ocenili a uznali osoby či projekty, ktoré sa snažia o zviditeľnenie LGBTI+ osôb na Slovensku a podporu uznania ľudských práv.……


Vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu zákona zakazujúcom právnu tranzíciu transrodových ľudí

Podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb Martin Macko navrhol vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu novely zákona o rodnom čísle, ktorý je aktuálne…


Zlyhanie politikov môže napraviť ústavný súd

Bratislava, 17. máj 2023 – Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rovnakého pohlavia a pomôcť im tak v riešení bežných životných situácií. V niektorých krajinách, kde politici neboli…


30 rokov čakania na dúhu

30 rokov čakania na dúhu Presne pred 30 rokmi sa v Košiciach konala prvá tlačová konferencia hnutia Ganymedes pod názvom Homosexualita a tolerancia. Ganymedes bol prvou organizáciou, ktorá sa snažila…


Zrušením usmernenia MZ SR k tranzíciam pôjde Heger proti odbornej verejnosti aj sľubom chrániť menšiny na Slovensku

Bratislava, 18. apríl 2023 – Od bezprecedentného teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu uplynulo pol roka. Vláde Eduarda Hegera sa za ten čas podarilo naplniť len jedinú požiadavku…


Pozvánka na inKonferenciu

Pozývame vás na inKonferenciu!  inKonferencia je výročná konferencia, ktorá podnecuje odbornú diskusiu o téme ľudských práv LGBTI+ ľudí. Prezentujú sa na nej výsledky výskumov, prebiehajúce aktivity,…


Sme Tepláreň. Iniciatíva Ide nám o život pozýva ľudí na Slovensku, aby spoločne vytvorili bezpečné miesta pre všetkých

Mesiac po tragickom teroristickom útoku pred podnikom Tepláreň v Bratislave mieriacom na LGBTI+ komunitu, Slovensko stále čaká na potrebné zmeny, ktoré by viedli k vytvoreniu bezpečnejšieho…


Výzva Ide nám o život

Organizácie na podporu práv LGBTI+ ľudí dnes predstavili iniciatívu Ide nám o život, ktorou chcú vládu a parlament vyzvať, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a…


Analýza právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia na Slovensku

Iniciatíva Inakosť zverejnila analýzu slovenskej legislatívy upravujúcej spolužitie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Súčasný právny stav na Slovensku páry rovnakého pohlavia takpovediac právne…


Projekt R.I.S.E for change: Každodenné problémy LGBTI rodín

Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým…


Upozorňovala na problémy komunity počas pandémie. Ria Gehrerová má cenu za médiá

Novinárka Denníka N získala Cenu Inakosti druhý raz po sebe. Jej články sú u nás jedinečné.    Pandémia zvýraznila nerovnosť medzi LGBTI+ ľuďmi a väčšinovou spoločnosťou na Slovensku. Novinárka…


Situácia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom je kritická

Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných…


Otvorený list k návrhu novely ústavy zakazujúcej právnu zmenu pohlavia

Vážená pani poslankyňa/Vážený pán poslanec, celý náš profesionálny život pracujeme s transrodovou komunitou a preto sme sa rozhodli sprostredkovať Vám reakcie transrodových ľudí po tom, ako ste…


Môže sa novinár/ka pýtať verejne činnej osoby na jeho alebo jej sexuálnu orientáciu?

Údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie danej osoby sa podľa nášho práva považujú za „citlivé“ a podliehajú osobitným podmienkam spracovania. Zároveň platí, že verejne činné…


Projekt R.I.S.E for change: Slovensko je jednou z posledných 6 krajín EÚ, ktoré vôbec neuznávajú rodiny párov rovnakého pohlavia

Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca…


Za farebnú kultúru

Občianske združenia Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadlo NOMANTINELS v nadväznosti na zamietnutie žiadostí o dotácie na podporu znevýhodnených skupín zverejňujú výzvu Za farebnú…


Vyhlásenie LGBTI organizácií k vývoju na Ministerstve kultúry SR

23. mája 2019 predložilo MK do medzirezortného pripomienkového konania úplne nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ministerstvo ním chce zakotviť…


Ministerka kultúry zastavila financovanie projektov zameraných na LGBTI ľudí (Tlačová správa)

Ministerka kultúry osobne rozhodla o tom, že ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nebude…


Odmietame zneužívanie témy práv LGBTI ľudí v predvolebných kampaniach (Spoločné vyhlásenie LGBTI organizácií na Slovensku)

Odmietame zneužívanie témy práv LGBTI ľudí v predvolebných kampaniach (Spoločné vyhlásenie LGBTI organizácií na Slovensku) Ústava SR vymedzuje základné hodnotové vymedzenie nášho štátu a hovorí, že…


Otvorený list predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu

Vážený pán predseda vlády, ignorácia lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí zo strany vlády a štátu za posledné desaťročie spôsobila nahromadenie a vyostrenie problémov, ktorým táto…


Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 2017

Iniciatíva Inakosť zrealizovala v druhej polovici roka 2017 celoslovenský LGBT prieskum. Cieľom bolo zmapovať život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí a získať čo…


Aké opatrenia podporujú LGBT ľudia?

V celoslovenskom LGBT prieskume sme sa pýtali LGBT ľudí aj na ich podporu navrhovaných opatrení v ich prospech, aké by im podľa nich pomohli a akú dôležitosť im pripisujú. Podpora legislatívnych…


Akým problémom čelia LGBT ľudia na Slovensku

Lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia, ktorí sa zapojili do celoslovenského LGBT prieskumu, považujú za najzávažnejší problém LGBT ľudí na Slovensku (81,9 % respondentov a respondentiek)…


Vyhlásenie členov a členiek zastupujúcich občiansku spoločnosť v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vážnym útokom na slobodu prejavu, slobodu tlače, práva na informácie, na tie základné práva, bez slobodného uplatnenia…


#pribehyoprijati – Diana hovorí o vyautovaní sa v práci

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……Zdravie

Zdravie

Všetci ľudia majú právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Sexuálne a reprodukčné zdravie je základným aspektom tohto práva. Naším cieľom je aby zdravotnícke zariadenia, tovary a služby boli dostupné pre všetkých ľudí a teda reagovali aj na špecifické potreby transrodových ľudí. Právne uznanie rodovej identity nesmie byť podmienené odňatím reprodukčných orgánov. Svojou činnosťou podporujeme programy a služby sexuálneho a reprodukčného zdravia, vzdelávania, prevencie, starostlivosti a liečby.

Vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu zákona zakazujúcom právnu tranzíciu transrodových ľudí

Podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb Martin Macko navrhol vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu novely zákona o rodnom čísle, ktorý je aktuálne…


Zrušením usmernenia MZ SR k tranzíciam pôjde Heger proti odbornej verejnosti aj sľubom chrániť menšiny na Slovensku

Bratislava, 18. apríl 2023 – Od bezprecedentného teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu uplynulo pol roka. Vláde Eduarda Hegera sa za ten čas podarilo naplniť len jedinú požiadavku…


Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania Parlament dnes väčšinou 87 hlasov posunul do druhého čítania návrh poslankýň Andrejuvovej, Hudecovej a Záborskej a poslanca…


Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí

Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí Minister zdravotníctva podpísal dlhodobo chýbajúci štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú…


Stanovisko poradenských centier k snahám o opätovné zavedenie nútených kastrácií transrodových ľudí na Slovensku

inPoradňa v Bratislave a PRIZMA Košice sú poradenské centrá, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí a majú tak priamu skúsenosť s aktuálnymi problémami…


Ministerstvo zdravotníctva prijalo prelomové usmernenie k právnej zmene pohlavia

Slovensko bolo až doteraz jednou z posledných európskych krajín, ktoré vyžadovali od transrodových ľudí pri právnej zmene pohlavia (a teda zmene ich mena a rodného čísla) podstúpenie kastračného…


Situácia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti transrodovým ľuďom je kritická

Dnes 31. 3. si pripomíname Medzinárodný deň viditeľnosti transrodových ľudí. Pri tejto príležitosti sa skupina popredných odborníkov a odborníčok na Slovensku s podporou príslušných odborných…


Otvorený list k návrhu novely ústavy zakazujúcej právnu zmenu pohlavia

Vážená pani poslankyňa/Vážený pán poslanec, celý náš profesionálny život pracujeme s transrodovou komunitou a preto sme sa rozhodli sprostredkovať Vám reakcie transrodových ľudí po tom, ako ste…Bezpečie

Bezpečie

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, majú právo na osobnú bezpečnosť a ochranu štátom pred násilím alebo telesnou ujmou spôsobenou štátnymi orgánmi, jednotlivcami alebo skupinami. Zločiny z nenávisti rozdeľujú spoločnosť. Tieto trestné činy musia byť špeciálne odsúdené, aby sa zabránilo situácii, keď sa príslušná skupina cíti šikanovaná ako celok a jej členovia žijú v neustálom strachu z útoku. Predsudky voči skupinám obyvateľstva môžu viesť k sérii následkov: v rozmedzí od strachu zo zločinov, neschopnosti podieľať sa na bežných spoločenských aktivitách, až po paranoju a nelegálnu svojpomoc. Náš trestný zákon pristupuje k nenávisti voči sexuálnej orientácii rovnako vážne ako k nenávisti na základe náboženstva, rasy, národnosti a pod. ale vôbec nezmieňuje nenávisť voči rodovej identite, hoci práve transrodoví ľudia zažívajú najviac násilia. Okrem snáh o zmenu legislatívy svojimi aktivitami prispievame k zlepšeniu monitoringu, nahlasovania a predchádzania nenávistných prejavov a zločinov voči LGBTI ľuďom na Slovensku.

LGBTI+ ľudia sa ani rok po útoku na Tepláreň necítia bezpečne: Útočisko chcú nájsť v novom komunitnom centre

Od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom zomreli dvaja mladí ľudia, ubehol už rok. Bezprostredne po útoku na Tepláreň vznikla iniciatíva Ide nám o život, ktorá za veľkej…


Zlyhanie politikov môže napraviť ústavný súd

Bratislava, 17. máj 2023 – Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rovnakého pohlavia a pomôcť im tak v riešení bežných životných situácií. V niektorých krajinách, kde politici neboli…


Zrušením usmernenia MZ SR k tranzíciam pôjde Heger proti odbornej verejnosti aj sľubom chrániť menšiny na Slovensku

Bratislava, 18. apríl 2023 – Od bezprecedentného teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu uplynulo pol roka. Vláde Eduarda Hegera sa za ten čas podarilo naplniť len jedinú požiadavku…


Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania

Stanovisko k posunutiu zákazu právnej zmeny pohlavia do druhého čítania Parlament dnes väčšinou 87 hlasov posunul do druhého čítania návrh poslankýň Andrejuvovej, Hudecovej a Záborskej a poslanca…


Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí

Stanovisko k štandardnému postupu pre diagnostiku a zdravotnú starostlivosť o transrodových ľudí Minister zdravotníctva podpísal dlhodobo chýbajúci štandardný postup pre diagnostiku a zdravotnú…


Poradenstvo pre mladých transrodových a nebinárnych ľudí

Svet je rodovo rozmanitý a veľmi pestrý, ale vnímame, že nie vždy je ľahké v ňom nájsť bezpečné miesto pre svoje sebavyjadrenie. Preto, ak sa cítiš osamelo, potrebuješ viac informácií o procese…


Pozvánka na inKonferenciu

Pozývame vás na inKonferenciu!  inKonferencia je výročná konferencia, ktorá podnecuje odbornú diskusiu o téme ľudských práv LGBTI+ ľudí. Prezentujú sa na nej výsledky výskumov, prebiehajúce aktivity,…


Sme Tepláreň. Iniciatíva Ide nám o život pozýva ľudí na Slovensku, aby spoločne vytvorili bezpečné miesta pre všetkých

Mesiac po tragickom teroristickom útoku pred podnikom Tepláreň v Bratislave mieriacom na LGBTI+ komunitu, Slovensko stále čaká na potrebné zmeny, ktoré by viedli k vytvoreniu bezpečnejšieho…


Výzva Ide nám o život

Organizácie na podporu práv LGBTI+ ľudí dnes predstavili iniciatívu Ide nám o život, ktorou chcú vládu a parlament vyzvať, aby vytvorili bezpečné prostredie pre život LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí, a…


Inakosť otvorila poradňu pre LGBTI ľudí na Slovensku

Iniciatíva Inakosť otvorila inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v…


Vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru

Odmietame zavádzajúce spájanie Istanbulského dohovoru s témou práv LGBTI ľudí. Neexistuje štát, v ktorom by boli manželstvá pre páry rovnakého pohlavia zavedené na základe ratifikácie Istanbulského…Vzdelanie

Vzdelanie

Vzdelávanie má byť podľa nás zamerané na čo najširší rozvoj osobnosti, nadania a duševných aj telesných schopností všetkých študujúcich a reagovať na potreby študujúcich všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít. Vzdelávanie by malo byť zamerané na prehlbovanie úcty k ľudským právam, k rodičom a rodinným príslušníkom každého dieťaťa, jeho kultúrnej identite, jazyku a hodnotám v duchu porozumenia, mieru, tolerancie a rovnosti, a aby sa prihliadalo na rešpektovanie rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít. Preto je naším cieľom, aby štátny vzdelávací program obsahoval objektívne informácie o LGBTI ľuďoch a o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a aby sa školy a vzdelávacie inštitúcie stali bezpečnými miestami, kde všetci vrátane LGBTI ľudí nájdu ochranu pred všetkými formami sociálneho vylúčenia a násilia vrátane šikanovania a obťažovania. Preto už viac ako desaťročie organizujeme školenia, odborné semináre, diskusie, vydávame publikácie a články.

Online workshopy o témach súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi

Radi by ste sa dozvedeli viac o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku, coming oute dieťaťa, transrodových ľuďoch,  o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a ďalších témach…


Aj ty sa môžeš vzdelávať na tému práv LGBTI ľudí!

Dôležitým nástrojom zvyšovania povedomia mladých ľudí o ľudských právach vo všeobecnosti sú scitlivovacie tréningy, ktoré robí množstvo mimovládnych organizácií. V oblasti ľudských práv LGBT ľudí sa…Rodina

Rodina

Láska zohráva kľúčovú úlohu pre šťastný život ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, či rodovú identitu. Gejské a lesbické páry zdieľajú rovnaké hodnoty ako ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny a výpomoc svojim blízkym. Mnohé páry rovnakého pohlavia sa delia o rovnaké povinnosti ako zosobášené páry. Bez právneho uznania štátom však nedostávajú rovnaké uznanie a ochranu pre svoje rodiny ako zosobášené páry. Bez ohľadu na to, že prijali zodpovednosť za blaho svojich detí a partnerov tak po hmotnej, ako aj emocionálnej stránke, z právneho hľadiska majú prinajlepšom štatút spoločnej domácnosti. Bez práva na sobáš sú páry rovnakého pohlavia a ich deti ukrátené doslova o množstvo právnych a hmotných zodpovedností a foriem ochrany, ako aj o citový, spoločenský a duchovný rozmer, ktorý manželstvo pre mnohých má. Preto sme založili platformu Životné partnerstvo, ktorá chce uzákoniť túto formou právneho uznania spolužitia dvoch osôb.

Zlyhanie politikov môže napraviť ústavný súd

Bratislava, 17. máj 2023 – Slovensko dlhodobo nevie právne uznať páry rovnakého pohlavia a pomôcť im tak v riešení bežných životných situácií. V niektorých krajinách, kde politici neboli…


Analýza právnej úpravy situácie párov rovnakého pohlavia na Slovensku

Iniciatíva Inakosť zverejnila analýzu slovenskej legislatívy upravujúcej spolužitie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Súčasný právny stav na Slovensku páry rovnakého pohlavia takpovediac právne…


Projekt R.I.S.E for change: Každodenné problémy LGBTI rodín

Iniciatíva Inakosť realizovala so svojimi partnermi do konca roku 2021 spoločný projekt Zvyšovanie povedomia o inkluzívnych spoločnostiach na prijatie dúhových rodín v Európe (R.I.S.E.). Celkovým…


„Vieme, že láska je tým, čo robí rodinu,“ odkazuje občianske združenie Dúhové rodiny, ktoré získalo Cenu Inakosti

Občianske združenie Dúhové rodiny je hlasom LGBTI+ rodičov a ich detí na Slovensku. Cenu Inakosti získalo za rozvoj teplej komunity, konkrétne za komunitné aktivity pre páry rovnakého pohlavia, ktoré…


List poslancom od rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí je počinom roka 2021

Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí získalo Cenu Inakosti za otvorený list, ktorý poslali poslancom a poslankyniam a ku ktorému sa pridalo takmer 10 000 ľudí. Inakosť považuje verejnú obhajobu…


Projekt R.I.S.E for change: Slovensko je jednou z posledných 6 krajín EÚ, ktoré vôbec neuznávajú rodiny párov rovnakého pohlavia

Len pár sekúnd po polnoci 1. apríla 2001 primátor Amsterdamu ako prvý predstaviteľ štátu na svete oddal pár rovnakého pohlavia. V tú istú noc sa vzali ešte ďalšie štyri takéto páry a počas mesiaca…


#pribehyoprijati – Robo hovorí, prečo je hrdý na svoju mamu

  V sérii Príhehy o prijatí hovoria LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou, priateľmi, priateľkami, v práci alebo……


#pribehyoprijati – Roman hovorí o vzťahu s mamou

  Roman Samotný z Queer Slovakia vystúpil v sérii Príhehy o prijatí, v ktorej rozprávajú LGBT ľudia o svojich skúsenostiach s prijatím svojej identity sebou samými alebo svojím okolím, rodinou,…


Právne tipy pre páry rovnakého pohlavia

Napriek neexistencii právnej úpravy je možné situácie vznikajúce v  partnerskom živote riešiť: Môžete so svojím partnerom, alebo partnerkou uzavrieť zmluvu o spolužití, v ktorej si upravíte niektoré…


Tipy na kvalitnejšie partnerské vzťahy

Vytvorenie vzťahu s niekým, do koho ste blázon, je jeden z najlepších pocitov v živote. Vytvorenie úspešného a trvalého vzťahu si však vyžaduje úsilie. Nasledujúce tipy vám pomôžu byť skvelým…


Tipy ako byť skvelým partnerom, či partnerkou

Vstup do vzťahu, ktorý tvoria dvaja partneri, alebo dve partnerky je taký istý ako do každého iného vzťahu.  Dvaja ľudia sa stretnú a vzájomne sa spoznávajú. Niektoré veci sa nikdy nezmenia, aj keď…Kontakt

Kontaktujte nás


Kontaktné informácie

Iniciatíva Inakosť
občianske združenie
Rajská 4, 811 08 Bratislava
IČO: 37995545
DIČ: 2022247711
IČ DPH: SK2022247711 (§7a)
IBAN: SK46 8330 0000 0024 0039 4730
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Korešpondenčná adresa:
Iniciatíva Inakosť
P.O. Box 15
810 00 Bratislava 1
E-mail: inakost@inakost.sk
Tel.: +421 948 067 109

 

Kontakt pre médiá:
media@inakost.sk


Napíšte nám