O nás

Slovensko ako krajina, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne bez ohľadu na to kým sú alebo koho milujú.

Iniciatíva Inakosť spája ľudí a organizácie, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie života LGBTI ľudí, aby boli plnohodnotnou súčasťou svojich rodín, pracovných a školských kolektívov, miestnych spoločenstiev, cirkví a celej slovenskej spoločnosti.

Pri svojej činnosti vychádzame z hodnôt: rovnosť a nediskriminácia, sloboda, spolupatričnosť, nestraníckosť, nezávislosť, transparentnosť, odbornosť a dôveryhodnosť.


História


Názov Iniciatíva Inakosť inšpirovaný slovenskou vizuálnou umelkyňou Annou Daučíkovovou sa po prvýkrát objavil ešte v roku 2000. Vtedy sa občianske združenia Ganymedes (pôsobiaci v SR od roku 1990), HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, dohodli na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho komunitu gejov, lesieb a bisexuálnych ľudí v Slovenskej republike. Pod touto značkou potom Ganymedes realizoval v rokoch 2000 až 2004 viaceré projekty, vrátane prvého návrhu zákona o životných partnerstvách.

V roku 2006 naštartovala opäť aktivity Iniciatívy Inakosť Hana Fábry z Prvého lesbického združenia Museion a spolu s ďalšími aktivistami rozbehla kampaň Kto je kto, ktorej súčasťou bola petícia za prijatie Zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia na Slovensku. V septembri 2006 sa Iniciatíva Inakosť pretransformovala z podoby neformálnej platformy do oficiálneho občianskeho združenia s právnou subjektivitou. Prvým predsedom združenia sa stal Július Kolenič. Jej hlavným poslaním od začiatku bola ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien v Slovenskej republike. Združenie začalo v roku 2007 organizovať Filmový festival inakosti a od roku 2013 je spoluorganizátorom Dúhového PRIDE Bratislava.  

Od roku 2012 je Iniciatíva Inakosť platformou slovenských organizácií, aktivistov a aktivistiek so spoločným programom zrovnoprávnenia lesieb, gejov, bisexuálynch, transrodových a intersexuálych ľudí na Slovensku. Spoločne sa snažia o dosiahnutie právneho uznania párov rovnakého pohlavia a ich rodín, právne uznanie rodovej identity transrodových ľudí bez nutnosti sterilizácie a iných nie nevyhnutných lekárskych procedúr, inkluzívny a bezpečný vzdelávací systém, v ktorom nebude hroziť mladým LGBTI ľuďom šikanovanie, budú mať prístup k objektívnym informáciám o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách a budú v ňom môcť plne uplatniť svoj potenciál a pod. Experti a expertky z Iniciatívy Inakosť sú členmi vládnych poradných orgánov ako napr. Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorý bol zriadený v roku 2013 na náš podnet. S cieľom presadiť právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín sme v roku 2015 založili platformu Životné partnerstvo.


Správna rada


Martin Macko

výkonný riaditeľ


Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte a európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Od vzniku Výboru pre práva LGBTI ľudí v roku 2013, poradného orgánu vlády, je jeho podpredsedom.

Christián Havlíček

zástupca výkonného riaditeľa


Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK. Spoluzakladal združenie TransFúzia a má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva transrodovým ľuďom a ich blízkym. Spolupracoval na podujatiach, vzdelávacích aktivitách, advokácii a výskumoch zameraných na LGBTI témy.

Jana Jablonická - Zezulová

členka správnej rady


Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Iniciatíve Inakosť, kde sa venuje expertnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu, pôsobí od roku 2013. Za viac ako 10 rokov svojej práce v mimovládnom a akademickom sektore zrealizovala množstvo školení, workshopov a konferencií, participovala na výskumných úlohách a projektoch v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a LGBTI ľudí. Je členkou niekoľkých poradných orgánov vlády a iniciátorkou výskumu dejín emancipácie homosexuality na Slovensku.

Zita Hosszúová

riaditeľka Filmového festivalu inakosti


Vyštudovala prvý stupeň Filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2007 zostavovala pre MFF Bratislava programovú sekciu British Queer Cinema. Súčasťou realizačného tímu Filmového festivalu inakosti je od roku 2009. V súčasnosti pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako vedúca Kina Lumière a okrem Filmového festivalu inakosti sa podieľa aj na realizácii Art Film Festu Košice.

Andrej Kuruc

riaditeľ Nomantinels


Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK a ekonómiu na EU. Dlhodobo sa venuje problematike rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti a ľudských práv LGBTI ľudí. Vedie divadlo Nomantinels, v ktorom pôsobí aj ako dramatik a herec. V Iniciatíve Inakosť pôsobí v oblasti psychologického poradenstva, vzdelávania a výskumu. Je členom Výboru pre práva LGBTI osôb a Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.


Členské organizácie


Dúhový PRIDE Bratislava

Občianske združenie Dúhový PRIDE Bratislava je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku. Jeho zakladajúcimi organizáciami sú Queer Leaders Forum a Iniciatíva Inakosť.
Prejsť na stránku Dúhového PRIDE

TransFúzia

TransFúzia je mimovládna organizácia so silným ľudskoprávnym zameraním, ktorá svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu kvality života trans ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zlepšeniu kvality života transrodových, vrátane transsexuálnych, rodovo nekonformných, genderqueer a ostatných nebinárnych ľudí, či ľudí s trans históriou a skúsenosťami. Presadzuje plnú akceptáciu trans ľudí nezávisle od rodového prejavu, sexuálnej a romantickej orientácie, intersexuálneho statusu, veku, či iného možného znevýhodnenia

Prejsť na stránku Transfúzie

Divadlo NOMANTINELS

Divadlo NOMANTINELS je tu preto, aby sme nezabudli, že kultúra žije aj v nás bežných smrteľníkoch a smrteľníčkach, že dráma hovorí a môže zasiahnuť do formovania predstáv o tolerancii inakosti, že dokáže byť kanónom, ktorého delová guľa odpáli stereotypy a predsudky skryté v nás aj vo vás.

Prejsť na stránku Divadla NOMANTINELS

Športový klub Lotosové kvety

Lotosové kvety sú športový klub homosexuálne orientovaných chalanov, ktorí nechcú svoj spoločenský život obmedziť iba na nočné kluby a internetové „zoznamky”. Sú skupinou pre tých, ktorí si chcú zahrať halový volejbal, zlepšovať sa v ňom a príp. sa zúčastniť medzinárodných turnajov a fungujú v rôznych výkonnostných úrovniach. Hrajú taktiež plážový volejbal. Neobmedzujú sa iba na volejbalové aktivity, ale aj na spoločné výlety a trávenie voľného času (turistika, plávanie, lyžovanie, výlety)

Prejsť na stránku Lotosových kvetov

SIGNUM – Dúhoví kresťania

Definuje nás kresťanská viera a zároveň iná než väčšinová sexuálna orientácia alebo rodová identita. Vytvárame bezpečný priestor, kde sa môžeme stretávať, spoznávať, zažívať prijatie a rásť po osobnostnej, intelektuálnej aj duchovnej stránke. Spoločne hľadáme odpovede na problémy, o ktorých v našich cirkvách, rodinách či práci bežne nemôžeme alebo sa hanbíme hovoriť. Ako občianske združenie sa snažíme aj pozitívne meniť našu spoločnosť na čoraz otvorenejšie, tolerantnejšie a prijímajúcejšie prostredie.

Prejsť na stránku SIGNUM