/* Iniciat�va Inakos� - Archv lnkov - JOJ 10.3.2007
Partneri:    Filmov� festival inakosti iGirls.cz iBoys.cz Ganymedes lesba.sk eLnadruhou.cz GayChristians.sk Gorila.sk Apollon Shanghai Homofobia.sk
Tepl� dve percent�


© 2014 Iniciatva Inakos,
vetky prva vyhraden

Sponzorovan� hosting od WebSupport.sk

Vlastn� virtu�lny server od 5,65 � od WebSupport.sk

Bookmark and Share
Beov podporuje registrovan partnerstvo
Dtum pridania:: 28.11.2008, Autor: aktuality.sk, pk, SITA

Registrované partnerstvá sú jednou z aktuálnych tém, ktoré rozdeujú udí do viacerých skupín. Ako kadá iná téma, ktorá naráa na náboenské predsudky, vieru v tradiné hodnoty, alebo presvedenie v to, o je správne a o nie. Poslankya za Smer Monika Flašíková - Beová je za prijatie registrovaného partnerstva.

Poslankya Európskeho parlamentu za Smer-SD Monika Flašíková - Beová sama dlhodobo spolupracuje s Obianským zdruením Inakosou a je za to, aby boli zabezpeené udské práva pre inak sexuálne orientovaných udí prijatím zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. "Nemám oprávnenie reprezentova názor strany Smer. Je to môj osobný postoj a prihlásenie sa k tejto agende," povedala na nedávnej tlaovej konferencii zdruenia Inakos europoslankya. Sama však nevie, i by niekto z poslancov Smeru v parlamente podporil agendu Inakosti a i sa v strane o tom hovorí. "Som len radová lenka Smeru, nemám iadne významné postavenie, nie som v iadnych orgánoch našej strany, nemôem sa z tohto pohadu vyjadri," povedala. Dodala však, e zástupcovia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj úradu vlády z kancelárie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spolonos, európske záleitosti, udské práva a menšiny Dušana aplovia u navrhli konkrétne riešenia k téme registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Flašíková - Beová je však názoru, e táto agenda si ešte vyaduje aj podporu mienkotvorných osôb na Slovensku.
 
Inakos:

Právna úprava, ktorú navrhuje Inakos by mala v sebe zahrova vznik registrovaného partnerstva, okolnosti, za ktorých je takéto partnerstvo neplatné, práva a povinnosti registrovaných partnerov, majetkové spoloenstvo partnerov a zánik registrovaného partnerstva.
V septembri túto úpravu ako hromadnú pripomienku podporenú 700 podpismi obanov poslalo obianske zdruenie na ministerstvo spravodlivosti, ktoré predloilo na medzirezortné pripomienkové konanie legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. Toto bola pre Inakos, ako zástupcu inak sexuálne orientovaných obanov, monos právne ustanovi inštitút registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia.
Koncom roka 2001 vtedajší poslanec NR SR za Stranu demokratickej avice Milan Ištván predloil poslanecký návrh zákona o registrovanom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Parlament ho vo februári 2002 odmietol.

Poda bývalého ministra spravodlivosti a súasneho poslanca Národnej rady SR Daniela Lipšica slovenský parlament nie je v súasnosti pripravený akceptova na Slovensku registrované partnerstvo homosexuálnych párov.

Viac z rozhovoru prinesieme na stránke zajtra v tretej asti.
o na registrované partnerstvo hovorí KDH, prinesieme v zajtrajšej reportái.

prevzaté z:

http://www.aktuality.sk/spravy/domace/video-benova-podporuje-registrovane-partnerstvo-ii-cast

*/