If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Predchdzanie homofbii prostrednctvom vzdelvania
Dtum pridania:: 21.06.2015, Autor:
 Cieom projektu je prostredníctvom vzdelávania  dospelých pracujúcich s mládeou a demi 
 
predchádza homofóbnej šikane a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej 
 
identity medzi mládeou a demi. 
 
Cieovými skupinami projektu sú udia z MVO a dobrovoníci pracujúci s mládeou, ako aj 
 
uitelia a uiteky a vysokoškolskí študenti a študentky pedagogického zamerania. Z kadej 
 
skupiny vyškolíme 18 úastníkov.
 
V rámci aktivít projektu vytvoríme a zrealizujeme tri vzdelávacie kurzy a vypracujeme 
 
metodiku zameranú na prácu s mládeou, ako predchádza nenávistným prejavom 
 
a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. 
 
 
Východisková situácia pre realizáciu tohto projektu

Vzdelávanie udí, ktorí pracujú s demi a mládeou v oblasti poskytovania objektívnych 
 
informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite a predchádzaní  homofóbie medzi demi a 
 
mládeou takmer neexistuje. Výsledkom toho je, e v spolonosti stále panujú predsudky vo 
 
vzahu k LGBTI uom, priom tieto sú ovea silnejšie medzi mladými umi a asto vedú 
 
k šikane. O závanosti tejto témy hovoria aj výsledky prieskumov, ktoré boli realizované v 
 
poslednom období. V máji 2013 zverejnila Agentúra Európskej únie pre základné práva 
 
(FRA) výsledky z najväšieho doteraz uskutoneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných 
 
inov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s komunitou lesieb, gejov, bisexuálnych a 
 
transrodových udí. Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, e 52 % LGBT udí na Slovensku 
 
sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo ako obete obaovania. 
 
S negatívnymi postojmi spolonosti sú LGBT udia konfrontovaní u v mladosti. Poda 
 
výskumu FRA a 86% LGBT udí na Slovensku si spomína na negatívne komentáre alebo 
 
šikanovanie spoluiakov a spoluiaok za ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. 
 
Práve školské prostredie a mladé kolektívy sú silným zdrojom homofóbnej šikany (hlavne na 
 
druhom stupni základných škôl a na stredných školách), je teda na mieste, aby 
 
uitelia/uiteky, dospelí pracujúci s mládeou a demi boli dostatone vzdelaní v týchto 
 
otázkach a v prípade potreby dokázali ponúknu adekvátnu pomoc. Vytvorený vzdelávací 
 
kurz môe napomôc lepšej spolupráci medzi MVO, ktoré sa venujú právam LGBTI udí a 
 
organizáciami, ktoré sa venujú mládei a deom.
 
AKTUÁLNE: Vo februári a máji 2015 sme uskutonili interaktívne vzdelávanie pre 
 
pracovníkov z MVO a dobrovoníkov, ktorí sa venujú práci s mládeou. Úastníci 
 
vzdelávania získali základné vedomosti o právnych dokumentoch a mechanizmoch ochrany 
 
udských práv týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej identity. Právny a terminologický 
 
prehad bol obohatený o zaujímavosti z histórie emancipácie homosexuality 
 
v eskoslovensku. alšia as programu sa zamerala na aktívne osvojovanie argumentaných 
 
zruností, scitlivovanie postojov a konkrétne príklady aktivít, ktoré sa dajú vyui pri práci 
 
s mládeou (ako identifikova nenávistný prejav, ako na reagova, ako motivova mladých 
 
udí angaova sa v udských právach). 
 
Fotoalbum zo vzdelávania dostupný TU.
 
 
Prevention of homophobia through education 
 
The education of people working with children and youth in the area of providing information 
 
about sexual orientation, gender identity, homophobia prevention, hate crime and hate-speech 
 
is almost non-existent. As a result homophobia and prejudices against the LGBTI community 
 
are still present in the society, often even more so between youth, what often leads to 
 
bullying. The goal of the project is to prevent bullying and discrimination based on sexual 
 
orientation and gender identity among youth through the training of adults working with 
 
children and youth. 18 university students, 18 elementary school teachers and 18 NGO 
 
workers will be trained to diminish homophobia, hate crime and hate speech in a school 
 
environment targeted against the LGBTI people. 3 educational courses will be created and 3 
 
methodologies will help spread good practices.
 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu 
 
Aktívne obianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre 
 
deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

-->