If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Februr bude op mesiacom LGBT histrie
Dtum pridania:: 05.02.2013, Autor: 2M


Iniciatíva Inakos
  aj  v roku 2013 pripravila v spolupráci s partnermi na február sériu kultúrnych a osvetových podujatí pod názvom Mesiac LGBT histórie, o minulosti i súasnosti lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových udí.

„Aj vzhadom  na vznik nového Výboru pre práva LGBTI udí, ktorý dúfame bude ma najneskôr vo februári prvé historické zasadnutie, si myslíme, e sa otvára priestor na obsiahlejšie riešenie práv LGBTI udí, a tomu môu podobné typy podujatí napomôc“,  hovorí výkonný riadite Iniciatívy Inakos Martin Macko. „Cieom pestrej palety aktivít je zviditeni LGBTI udí v širokej verejnosti, ukáza, e sú medzi nami so svojou históriou, svojimi problémami, ale aj príspevkom k spolonosti“ dodáva.V rámci  Mesiaca LGBT histórie sa vo februári 2013 uskutonia divadelné predstavenia,  diskusie, filmové projekcie, športový de, výstava a párty Homomat. Jedinenou bude diskusia s umi, ktorí boli pri poiatkoch LGBTI hnutia po revolúcii v 90-tych rokoch. „Je dôleité, aby si aj slovenský LGBTI aktivizmus vytváral svoju historickú pamä, ktorá by slúila ako odrazový mostík pri riešení súasných problémov v presadzovaní práv LGBTI udí“, hovorí Jana Jablonická-Zezulová z Monosti voby, ktorá bude diskusiu moderova.

 

Novinkou bude tie otvorený tréning pre záujemcov a záujemkyne o volejbal, ktorý pripravil LGBTI  športový klub Lotosové kvety. Unikátnou bude aj fotografická  výstava „By hrdým rodiom“, ktorú pripravilo divadlo NoMantinels s cieom zviditeni rodiov a ich akceptáciu svojich LGBTI detí.

 

Mesiac LGBT histórie zavíta aj do regiónov. V Banskej Bystrici sa v rámci ozvien Filmového festivalu inakosti uskutonia filmové projekcie kvalitných teplých filmov. Do Prešova zas zavíta divadlo NoMantinels so svojou divadelnou inscenáciou Naruby. Program Mesiaca LGBT histórie môete nájs na stránke na stránke http://www.lgbthistory.eu/event_region/slovakia/  a na www.inakost.sk. Alebo si ho môete stiahnut tu.

 


Mesiac  LGBT histórie na Slovensku organizuje Iniciatíva Inakos v spolupráci s organizáciou LGBT Youth Scotland v rámci medzinárodného projektu Changing Hearts and Minds, Engaging Communities, ktorý je podporený Európskou komisiou. Lokálnymi partnermi Inakosti pre tento projekt sú Filmový festival inakosti, NoMantinels, ŠK Lotosové kvety, Homomat, Monos voby, Nadácia otvorenej spolonosti, Kino Lumiére, Amnesty International, Štúdio 12.

-->