If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Na Filmov festival inakosti prilo takmer 3000 divkov
Dtum pridania:: 31. 10. 2012, Autor: www.FFi.sk

Takmer 3 000 návštevníkov prišlo na filmy o LGBTI uoch, diskusiu, divadelné predstavenie, párty a prednášky, ktoré boli súasou Filmového festivalu inakosti. Ruový balónik, cenu pre divácky najobúbenejší film, získala americká snímka Albert Nobbs reiséra Rodriga Garcíu s famóznou Glenn Close v hlavnej úlohe.

Dokopy bolo na FFi premietnutých 27 dlhometránych filmov a 6 krátkometránych filmov z 19 krajín. Dve snímky pochádzali od slovenského reiséra Róberta Švedu a jedna od slovenského reiséra Juraja Krasnohorského, obaja prišli filmy osobne uvies.
 
Festival otvoril švajiarsky vevyslanec Christian Fotsch, ktorého sprevádzal jeho dlhoroný partner. Poas slávnostného otvorenia ocenil fakt, e slovenská vláda zriadila výbor pre práva LGBTI udí. „Ja osobne, ako aj Švajiarsko, túto iniciatívu slovenskej vlády vítame. Viem takisto, e na Slovensku prebiehajú debaty o registrovanom partnerstve. Práve tento druh partnerstva sa stal vo Švajiarsku realitou v roku 2007 a sú s tým vemi pozitívne skúsenosti,“ doplnil Fotsch.

Patrónmi FFi boli i tento rok hereka Zuzana Kronerová a herec Richard Stanke, ktorý vyzdvihol, e vaka festivalu môu diváci vidie reálnejší obraz o ivote neheterosexuálnych udí. „Ako veký problém vnímam to, e sa v médiách neukazujú pozitívne príklady spoluitia alebo osudov LGBTI udí. asto sú to hraniné prípady z nejakej sociálnej periférie,“ komentoval Stanke.

Prehliadku teplej kinematografie podporil tie podpredseda vlády a minister zahraniných vecí a európskych záleitostí Miroslav Laják. Prevzal záštitu nad festivalom rovnako ako primátor Bratislavy Milan Ftánik. Ako uviedol Laják, zauívané stereotypy nesmú by prekákou pri dodriavaní udských práv, ktoré prináleia všetkým.

A práve gej klišé sa snaila vyvráti aj dramaturgia festivalu. Jednou z kúových sekcií šiesteho roníka boli filmy o LGBTI senioroch. „Chceli sme ukáza, e vzahy neheterosexuálov nie sú iaden mladícky rozmar, ale e sú to skutoné zväzky plné lásky, ktoré pretrvajú asto aj celý ivot,“ vyjadrila sa riaditeka festivalu Zita Hosszúová. V rámci sekcie Queer Age si mohli diváci pozrie napríklad road-movie o dvoch lesbách, ktoré sa na sklonku ivota rozhodnú zosobáši, a tie dokument o uoch, ktorí v 60. rokoch podstúpili operáciu na zmenu pohlavia. alšími sekciami festivalu boli Nové storoie, Teplé Slovensko, Iné videnie a Zlatý fond.

Festivalu sa zúastnil aj eský historik Jan Seidl,  ktorý predstavil svoju knihu Od aláe k oltái a poas diskusie priblíil, ako vyzeralo prenasledovanie homosexuálov poas prvej republiky, poas 2. svetovej vojny a ako prenasledovali homosexuálov poas socializmu. Informoval aj o prvých eských a slovenských aktivistoch za práva homosexuálov a ich ivotných osudoch.

Filmový festival inakosti uzavrel teda u šiesty roník. Najblišie majú organizátori v pláne Ozveny FFi vo viacerých mestách Slovenska. Filmy o LGBTI uoch by chceli na jar premieta v iline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Filmový festival inakosti
Tlaová správa 31. 10. 2012, Bratislava
- - -

Realizované s finannou podporou Úradu vlády SR v rámci dotaného programu Podpora a ochrana udských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlune zodpovedná Iniciatíva Inakos.
Realizované s finannou podporou Ministerstva kultúry SR.

Organizátor
Iniciatíva Inakos

Partneri
Mesto Bratislava • Kino Lumière • Švajiarske vevyslanectvo v Bratislave •Art Film Fest • Queer Lisboa • Czech Tourism • Tuli • 727 štúdio • Palace Shopping • Soundline • Štúdio 12 • Artforum • Q-centrum • Dúhový PRIDE Bratislava • Dejavu bar • Moshi Moshi • NoMantinels • Homomat • Tepláre • Akzent Media • Slobodné vinárstvo

Mediálni partneri
iGirls.cz • iBoys.cz • Rádio_FM • Pravda • Kamdomesta.sk • Colourplanet.cz • Citylife.sk • Kineko

 

 

-->