If you are not redirected automatically, follow the link to facebook.com/inakost
Bookmark and Share
Vyhlsenie k zriadeniu Vboru pre prva LGBTI ud
Dtum pridania:: 03.10.2012, Autor: MM
                Vláda SR dnes schválila zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (alej len LGBTI) pri Rade vlády SR pre udské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnos (alej len Rada). „Na zriadenie tohto odborného a poradného orgánu sme vydali verejnú výzvu vláde 18. júna 2012 a vítame rýchle a jednoznané naplnenie tejto výzvy vládou“ uviedla lenka Rady Adriana Mesochoritisová z Monosti voby. Druhá vláda Róberta Fica takto vyjadrila ochotu otvori odbornú diskusiu a hada riešenia nedostatkov pri dodriavaní udských práv LGBTI osôb a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám je prvý krát v histórii našej krajiny „priznaná“ tá istá pozícia akú majú ostatné diskriminované menšiny, s ktorými štát svoje politiky konzultuje. Napriek tomu, e k tomuto kroku pristúpila slovenská vláda ako jedna z posledných v EÚ, a e zatia ide o poradný orgán vlády, je to významný posun k faktickému zrovnoprávneniu LGBTI udí a zlomová udalos v rámci ich emancipácie a spoloenskej akceptácie.

„Oceujeme konštruktívny prístup nového predsedu Rady podpredsedu vlády Miroslava Lajáka a jeho tímu v procese prípravy výboru a následne aj jeho schvaovania vládou. Predpokladáme, e rovnaká atmosféra bude panova aj na pracovných zasadnutiach výboru a najmä, e vláda bude i naalej prejavova dobrú vôu a odvahu pri napaní odporúaní výboru i Rady“ konštatoval Martin Macko z Iniciatívy Inakos. Prešapovanie na mieste v tejto oblasti si u toti SR ako moderný európsky demokratický štát nemôe dovoli – rovnako ako nepotrebuje zriadenie iba formálneho priestoru pre diskusiu. V posledných rokoch Slovenskú republiku pravidelne vyzývajú inštitúcie EÚ, Rady Európy - a naposledy aj OSN - k prijímaniu konkrétnych opatrení v oblasti dodriavania a presadzovania udských práv LGBTI osôb. Maarsko ako 24. krajina v Európe tento rok zaviedlo trestnoprávnu zodpovednos za homofóbne verbálne prejavy nenávisti a zloiny z nenávisti. A navyše, ak poská vláda splní svoj zámer a presadí prijatie zákona o registrovaných partnerstvách a pridá sa tak k alším 21 krajinám v Európe, ktoré v rôznej podobe právne uznávajú spoluitie párov rovnakého pohlavia, Slovensko ostane v strednej Európe posledné so svojím antidiskriminaným zákonom, ako minimálnym európskym štandardom v oblasti udských práv LGBTI osôb. „Veríme, e sa tak - aj vaka innosti novo zriadeného výboru – nestane. Sme pripravení a pripravené k tomu prispie intenzívnou prácou odborníkov a odborníok na túto tému vo výbore“ uzavrela Romana Schlesinger z Queer Leaders Forum.


Iniciatíva Inakos

Queer Leaders Forum

Monos voby

TransFúzia

Oban, demokracia a zodpovednos

Prvé lesbické zdruenie Museion


-->